Tälle sivulle keräämme vastauksia ja linkkejä lisätietoon usein kysytyistä kysymyksistä maakuntauudistuksen valmistelussa, erityisesti Lapin näkökulmasta. Kattavasti vastauksia maakuntauudistuskysymyksiin löydät myös valtakunnalliselta maakunta- ja sote-uudistus sivustolta.

Miksi maakuntauudistus tehdään?

Maakuntauudistuksen tavoitteena on turvata kaikille suomalaisille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin. Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia tasavertaisesti palveleva julkinen hallinto. 

Maakuntauudistuksessa järjestellään järkevästi julkiset palvelut. Kansalaiset saavat myös lisää mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihinsa. Yritykset saavat jatkossa palvelunsa yhdestä paikasta.

Maakuntauudistus tarvitaan, jotta voidaan tarjota kaikille suomalaisille yhdenvertaiset palvelut resurssien samaan aikaan niukentuessa.

 

Lue lisää maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi/mika-on-maakuntauudistus

Mikä on sote-uudistus?

Valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Nykymaailmassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuin ennen. Seinien ja rakennusten sijaan uudistuksessa etsitään uudenlaisia, tarkoituksen mukaisia ja asiakaslähtöisiä tapoja tuottaa palveluja.

Lue lisää sote-uudistuksesta: www.alueuudistus.fi/mika-on-sote-uudistus 

Miten lappilaiset pääsevät mukaan valmisteluun?

Mukaan maakuntauudistuksen valmisteluun pääsevät kaikki lappilaiset. Tule mukaan keskusteluun Facebookissa tai ota meihin yhteyttä puhelimitse. Näiltä Lapin maakunnan verkkosivuilta sekä some-kanavien kautta pystyt myös seuraamaan meneillään olevia kyselyitä ja huomaat tulevat aluetilaisuudet. Tiedotamme myös medialle uudistuksen valmistelusta ja osallistumismahdollisuuksista.

Kansalaisten osallistumiseen ja valmistelun avoimuuteen kiinnitetään julkisella sektorilla entistä enemmän huomiota. Aktiiviset kuntalaiset, lappilaiset ja suomalaiset luovat entistä asiakaslähtöisemmät palvelut.

Tehemä yhessä!

 

Mikä muuttuu Lapissa sote- ja maakuntauudistuksessa?

Parhaillaan valmisteilla oleva maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan tehtyjä julkisen hallinnon uudistuksia. Lapissa maakuntauudistus ja sen osana sote-uudistus koskee noin 8 000 ihmisen työtä ja vaikuttaa kaikkien lappilaisten palveluihin.

Tammikuussa 2021 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista, alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta.

Uuteen maakuntaan siirtyy tehtäviä kaikista Lapin kunnista, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Kolpeneen erityishuoltopiiristä, Lapin liitosta, Lapin pelastuslaitoksesta, Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta (ELY), Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta (TE) sekä Lapin aluehallintovirastosta (AVI). Sairaanhoitopiirit, maakuntaliitot, pelastuslaitokset, ELYt, TE-toimistot ja AVIt lakkaavat.

Alueen asukkaille maakuntauudistus näkyy sujuvina palveluina, jotka edistävät lappilaisten hyvinvointia ja elinkeinojen kehittymistä.

Mikä on maakuntauudistuksen aikataulu?

Kesällä 2018 annetun aikataulun mukaan maakuntauudistuksen esivalmistelu kestää lakien hyväksymiseen eli loppuvuoteen 2018 ja maakuntien perustamisen jälkeen valmistelua jatkaa väliaikaishallinto. Toukokuussa 2019 maakuntavaaleissa valitaan maakuntavaltuusto, jonka on määrä aloittaa elokuussa 2019. Uudet maakunnat saavat palveluiden järjestämisvastuun 1.1.2021.

Miksi maakuntaliitot (Lapin liitto Lapissa) koordinoivat maakuntauudistuksen valmistelua alueilla?

Esivalmistelu

Valtiovarainministeriö (VM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjeistivat 26. toukokuuta 2016 kirjeellään maakuntien liittoja, sairaanhoitopiirejä, erityishuoltopiirejä, pelastuslaitoksia, kuntia, ELY- keskuksia ja TE-toimistoja aloittamaan maakuntauudistuksen toimeenpanoon valmistautumisen jo kesällä 2016.

”Maakuntauudistuksen toimeenpanoon osallistuvat tasapuolisesti edustettuina maakuntien liitot, ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, keskeisten kuntayhtymien johto sekä maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat. Muutostyöhön osallistuvat myös aluehallintovirastot. Maakuntien liitot kutsuvat koolle esivalmistelun yhteensovittamisesta vastaavat maakunnalliset ohjausryhmät. Valmistelutyöhön osallistuvat myös henkilöstön edustajat.” (VM tiedote 26.5.2017)

Lapin liitto kutsui ohjekirjeen mukaisesti maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistyskokouksen koolle 17. kesäkuuta 2016. Käynnistämiskokouksessä päätettiin, että esivalmistelun ohjausryhmään tulee yhden henkilön edustus kaikista Lapin kunnista ja muista valmistelussa mukana olevista organisaatioista. Esivalmistelua koordinoi Lapin liitto.

 

Väliaikaishallinto

Myös tammikuussa 2019 aloittavan väliaikaishallinnon perustamisessa maakuntien liitoilla on alueilla koordinoiva rooli:

”Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, lii-kenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi tämän lain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. [..] Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja. Maakunnan liiton hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti.” Maakuntalakiluonnos 

Lakiluonnoksessa todetaan myös, että: 
”maakunnan liiton on huolehdittava, että valmistelutoimielimen ensimmäinen kokous kutsutaan koolle, maakunnan liiton on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta. Maakunnan liitto vastaa myös valmiste-lutoimielimen toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-tehtävistä.”

 

Mitä on osallisuus?

Osallisuus ja osallistuminen tarkoittavat henkilöstön, lappilaisten, palvelun käyttäjien ja sidosryhmien mahdollisuutta tehdä aloitteita, kertoa mielipiteensä, tulla kuulluksi, kohdata päättäjiä, osallistua, kehittää palveluja sekä vaikuttaa maakunnan asioihin ja päätöksentekoon eri areenoilla.

Lue lisää alueuudistus.fi -verkkosivuilta.

Miksi maakunta- ja sote-uudistusta valmistellaan ennen kuin lait on hyväksytty eduskunnassa?

Valtiovarainministeriö (VM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjeistivat 26. toukokuuta 2016 kirjeellään maakuntien liittoja, sairaanhoitopiirejä, erityishuoltopiirejä, pelastuslaitoksia, kuntia, ELY- keskuksia ja TE-toimistoja aloittamaan maakuntauudistuksen toimeenpanoon valmistautumisen jo kesällä 2016.

Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu on sen verran tiivis, että aloittamalla valmistelun vasta lakien hyväksymisen jälkeen, aikataulun mukainen maakuntien käynnistäminen 1.1.2021 ei toteutuisi. Valmistelua on sen vuoksi tehty kesästä 2016 saakka koko maassa.

Jos eduskunta päättää ettei hyväksy maakuntauudistukseen liittyviä lakeja loppuvuodesta 2018, sitten toimitaan uuden päätöksen perusteella. Siihen asti Lapissakin tehdään valmistelua tämän hetken tietoihin perustuen.

Missä voin osallistua kyselyyn sote-palvelukokemuksista, palvelutarpeista ja odotuksista?

Teemme UUSI LAPPI -kuntakierroksella myös kyselyhaastattelua, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa Lapin maakunnan asukkailta sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksista, palvelutarpeista ja odotuksista maakunnan palvelulupauksen laadintaa varten.
Voit vastata kyselyyn myös netissä, linkin löydät täältä.

 

Lisätietoja:

Sote-koordinaattori Miia Palo, miia.palo(at)lapinmaakunta.fi

Kehittämispäällikkö Asta Niskala Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta, asta.niskala(at)poskelappi.fi