Palaa listaukseen

Valmistelutoimielin linjasi Lapin maakuntauudistuksen valmistelua vuodelle 2019  

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun vuoden 2019 rahoitus varmistuu vasta tammikuussa. Alustavaa budjettia on valmisteltu olettamuksella, että vuonna 2019 Lappi saisi valmistelurahaa noin 4,0 miljoonaa euroa. Muutosjohtajan mukaan määräraha on niukka. Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli kokouksessaan myös tulevan vuoden henkilöstösuunnitelmaa ja organisaatiorakenteen jatkovalmistelua. Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 11. joulukuuta 2018. 

Kokouksen esityslista löytyy sähköisestä asiakirjahallintajärjestelmästä. 

“Maakunta- ja sote-uudistusta tehdään Lapissa hyvässä yhteistyössä kuntien ja maakuntaan siirtyvien organisaatioiden kanssa. Maakunnan konsernirakenteen suunnittelua jatketaan kokouksessa esitellyn ja yksimielisesti hyväksytyn mallin pohjalta. Keskustelu oli kokouksessa aidosti yhteistä lappilaista maakuntaa rakentavaa, mikä on erityisesti ilahduttanut alusta saakka”, tiivisti kokouksen tunnelmia kokouksessa puheenjohtajana toiminut Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Riitta Erola Rovaniemen kaupungilta. 


Muutosjohtaja nosti ajankohtaiskatsauksessaan esiin saamen kielen ja kulttuurin mukaisten 
sote-palveluiden järjestämisen 

Inarissa järjestettiin marraskuussa sosiaali- ja terveysministeriön toimesta keskustelutilaisuus, jonka teemana oli saamen kielen ja kulttuurin mukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Tilaisuudessa saamenkielinen väestö esitti huolensa riittävien palvelujen turvaamiseen, saamen kielen vaikuttamistoimielimen tehtäviin sekä Norjan ja Ruotsin kanssa tehtävään yhteistyöhön palveluiden järjestämiseksi.  

Lue muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus täältä.  

Vuoden 2019 valmistelurahoituksesta saadaan päätös vasta tammikuussa 

Lapin maakuntavalmistelun vuoden 2019 alustavaa budjettia on valmisteltu olettamuksella, että vuonna 2019 Lappi saisi valmistelurahaa noin 4,0 miljoonaa euroa eli noin kaksi kertaa sen verran, mitä sille on jaettu vuodelle 2018. Lapin valmistelumääräraha kasvaisi samassa suhteessa, kun valtakunnalliseen budjettiin on varattu määrärahaa.  Muutosjohtajan mukaan määrärahat ovat hyvin niukat.  

“Lapin valmisteluun tarvittaisiin ensi vuodelle rahoitusta noin 6,3 miljoonan euroa, jotta kaikkien tehtävien osalta valmistelu pääsisi hyvin käyntiin”, muutosjohtaja Marja Perälä toteaa.  

Suurimman menoerän, noin 3 miljoonaa euroa muodostavat henkilöstön palkkauksesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi rahaa tarvitaan kiinteisiin kustannuksiin kuten vuokriin ja valmistelua tukeviin ostopalveluihin.  

Valtionvarainministeriö jakaa valmistelurahat maakunnille tammikuussa 2019 sen jälkeen, kun ensi vuoden budjetti on hyväksytty eduskunnassa. Valtion tasolla budjettiin on varattu valmistelurahoitusta yhteensä 93 miljoonaa euroa.  
 

Valmistelun henkilöstösuunnitelmaan tehtiin priorisointeja ensi keväälle 

Lapin maakuntavalmistelun alustavan budjetin pohjalta on tehty suunnitelma valmistelutehtävistä. Suunnitelman lähtökohta on, että nykyinen valmisteluhenkilöstö jatkaa nykyisissä tehtävissään siihen saakka, kun maakunta perustetaan eli viimeistään 1.4.2019.  

Huhtikuun 2019 alusta lähtien valmistelutehtävät järjestellään mukaillen viime kesänä hyväksyttyä organisaatiorakennetta. Valmistelurahoituksella pyritään turvaamaan ensisijaisesti maakunnan perustamisen-, järjestämistehtävän ja liikelaitoksen valmisteluun liittyvät välttämättömät tehtävät.  

Valmisteluun käytettävissä oleva henkilöstö on huhtikuun jälkeen noin 36,5 henkilötyövuotta, kun se tällä hetkellä on noin 21,2 henkilötyövuotta. Käytännössä valmisteluun on tulossa myös uusia tehtäviä. Lisäksi valmistelua tehdään ja tullaan myös jatkossa tekemään uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa.  

Määrärahan niukkuus ja uudistuksen laajuus edellyttävät priorisointia, missä tehtävissä käytetään valmistelurahoituksella palkattua henkilöstöä. Maakunnan perustamisen, järjestämistehtävän ja liikelaitoksen valmistelu asetettiin tässä tarkastelussa ensisijaiseksi.  

Valmisteluhenkilöstön määrä jakaantuisi niin, että konsernipalveluihin ja muihin maakunnan perustamiseen liittyviin tehtäviin olisi 14 henkilötyövuotta, järjestämistehtävien valmistelussa 10 henkilötyövuotta ja palvelutuotannossa 12,5 henkilötyövuotta.  

Heti alkuvuodesta käynnistettäviä rekrytointeja ovat muun muassa maakunnan palveluiden kokonaisarkkitehti sekä tietoturvallisuus- ja organisaatioturvallisuusasiantuntija. Verkkopalveluiden suunnittelijaa etsitään paraikaa, hakuaika päättyy 21.1.2019. Lue lisää tehtävästä täältä.

Valmistelussa mukana olevat henkilöt rekrytoidaan 1.4.2019 jälkeen pääsääntöisesti maakunnan palvelukseen. Pääsäännöstä voidaan kuitenkin poiketa erityisestä syystä, kuten esimerkiksi osa-aikaisuuden perusteella.   

Väliaikainen valmistelutoimielin asetti tavoitteelliseksi aikatauluksi, että perustetun maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa virallisesti toimintansa kuukauden kuluessa siitä, kun maakuntaa koskevat lait tulevat voimaan.  

Lisäksi muutosjohtaja näkee tärkeäksi tarkastella nykyistä valmistelutyöryhmien rakennetta uuteen vaiheeseen astuttaessa. Huhtikuun 2019 alkuun mennessä arvioidaan  olemassa olevien valmisteluryhmien kokoonpanoa ja tehtäviä. 

Lapin maakunnan tarvitsema tietotekninen perusinfra rakenteille 

Lapin maakuntavalmistelu aloittaa tulevan Lapin maakunnan tarvitseman tietoteknisen perusympäristön rakentamisen Pohjois-Suomen kuntien omistaman ICT-talon LapIT Oy:n kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan ICT-infraympäristö, joka tarkoittaa esimerkiksi tietoliikenneyhteyksiä ja työasemia. ICT-infra tulee aluksi väliaikaishallinnon käyttöön ja sen pohjalta kehitetään ICT-infrakokonaisuus tulevalle maakunnalle.  

Lapin maakuntavalmistelu tuo väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavaan kokoukseen tammikuulle 2019 projektisuunnitelman ICT-infraympäristöstä. 

Syyskuussa 2018 väliaikainen valmistelutoimielin valitsi tulevalle Lapin maakunnalle ICT-tuotantoon mallin, joka yhdistää organisaation sisäisen yksikön (in house) ja monitoimittaja -mallin. Syksyllä on aloitettu myös keskustelut LapITin omistajien ja muiden toimijoiden kanssa maakunnallisen ratkaisun reunaehdoista ja osakassopimuksen muutoksista.  

Lapin maakunnan ICT-infra kokonaisuudesta tehtyjä suunnitelmia ja määrittelyjä lähdetään toteuttamaan vuoden 2019 alusta. 

Henkilöliikennesuunnittelun tueksi selvitys Rambollilta  

Lapin väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi ehdotuksen käynnistää  maakunnalliseen henkilöliikenteeseen liittyvä selvitystyö. Joukkoliikenteen ja sote-kuljetusten keskittäminen tulevaisuudessa Lapin maakuntaan antaa mahdollisuuksia etsiä ja rakentaa juuri Lappiin sopiva malli tulevaisuuden kuljetustarpeille.  

Lapin ELY-keskuksen tekemässä kilpailutuksessa selvityksen toteuttajaksi valittiin Ramboll. Selvitys toteutetaan yhteistyössä maakunnassa toimivien muiden toimivaltaisten viranomaisten, KELAn, kuntien, sairaanhoitopiirien sekä matkailualan kanssa. 

 

Visio: Hyvinvoiva ja onnellinen ikäihminen   

Lapin I&O-kärkihankkeen muutosagentti, ikäihmisten palveluita suunnitteleva Johanna Lohtander sai väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä hyväksynnän ikäihmisten palveluiden vastikään valmistuneelle kokonaissuunnitelmalle. 

Myös kuntien vanhusneuvostot osallistuivat ikäihmisten palveluiden palvelulupauksen rakentamiseen. Kokonaisuunnitelmaa tehtäessä lappilaiset ikäihmiset kaipasivat jatkossa tiedotuslupausta ja nostivat esille iäkkäiden digiosaamisen kasvattamisen ja kauempana keskuksista asuvien palvelujen saatavuuden varmistamisen. Maakunnan yhteinen vanhusneuvosto toimii jatkossa suunnitelman toteutumisen seuraajana. 

Kokonaisuunnitelmasta nousee esiin se, että ikääntyvän yhteiskunnan muutokset ovat kaikkien asia. Valtaosa ikäihmisistä käyttää pelkästään kaikille aikuisille tarkoitettuja sote-palveluita ja toimivat aktiivisesti lähiympäristön voimavarana.  

“Väestön ikääntyminen aiheuttaa kustannusten kasvua seuraavina vuosina yli 20 prosenttia. Kunnan ja tulevan maakunnan palvelurakenne vaikuttaa kustannusten kasvun määrään oleellisesti. Kotona asumisen ja iäkkäiden toimintakykyä tukevien palveluiden lisääminen sekä yhteisöllisten ja erilaisten välimuotoisten asumisratkaisujen kehittäminen kunnissa on ratkaisevassa asemassa”, kertoo muutosagentti Johanna Lohtander.   

Neuvonta ja palveluohjaus, kotiin annettavien palvelujen lisääminen, kuntoutuksen uudet mallit sekä teknologian hyödyntäminen etäpalvelujen viemisessä kotiin ovat läpileikkaavia tavoitteita.

Tutustu ikäihmisten palveluiden kokonaissuunnitelmaan täällä.   

 

Maakunnan organisaatiorakenteen jatkovalmistelu on käynnistynyt 

Lapin maakuntavalmistelussa organisaatiorakenteen jatkovalmistelussa on lähdetty liikkeelle konserni- eli maakuntaa tukevien palvelujen ja yhteisiin kehittämispalveluihin liittyvien tehtävien tarkennuksilla. Lisäksi määritellään yhteisiä palveluperiaatteita.  

Organisaatiorakenteen jatkovalmistelun pohjaksi on linjattu, että maakunnan toimintaa tukevat palvelut ja kehittämispalvelut järjestetään keskitetysti, mutta niiden toiminta hajautetaan maakunnan yksiköihin ja liikelaitokseen. Lisäksi on linjattu, että työtä voi tehdä paikkakuntariippumattomasti. 

Väliaikainen valmistelutoimielin kannatti mallia, jossa kaikki toimintaa tukevat palvelut ovat yhdessä lukuun ottamatta viestintää, varautumista, edunvalvontaa sekä sisäistä tarkastusta. Edellä mainittujen tehtävien osalta nähtiin tärkeäksi, että ne olisivat mahdollisimman lähellä maakuntajohtajaa myös organisatorisesti. 

Tarkastele esitystä strategia- ja konsernipalveluiden mallista tästä.

Seuraavat välietapit organisaatiorakenteen valmistelulle määriteltiin ensi vuodelle 

Vuoden 2018 loppuun mennessä on tavoitteena määritellä ne asiat, jotka edellyttävät tulevan vaaleilla valittavan maakuntavaltuuston, -hallituksen tai lautakuntien päätöksentekoa. Lisäksi tunnistetaan ne asiat, jotka yksittäinen työntekijä voisi ratkaista myös tulevaisuudessa. Tällainen asia voisi olla esimerkiksi asiakkaan palvelutarpeen määrittely.  

Tammikuun väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukseen 8.1.2019 valmistellaan myös maakunnan oman palvelutuotannon eli liikelaitoksen valmisteluun liittyvä karkea suunnitelma, jonka pohjalta tuotannon valmistelu käynnistetään. 

Tammikuun 2019 loppuun mennessä tehdään tarkennukset sote-järjestämisen ja aluekehittämisen tehtäviin sekä tuotetaan vaihtoehtoisia malleja, miten tehtävät voisivat organisoitua tulevassa maakunnassa.  

Yhteistoimintalain hengen mukaisesti henkilöstön kuuleminen kuuluu osaksi tätä prosessia kevättalvella 2019. Virallisen kuulemisen lisäksi on suositeltavaa, että asioista käydään keskustelua erilaisissa työpaikan yhteisissä kokouksissa ja annetaan palautetta sekä kehittämisideoita valmisteluun.   

 

 Muita asioita

Seuraava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous on 8. tammikuuta 2019. Sen keskeisenä aiheena on koetalousarvio. Kevään muut kokoukset ovat 5. helmikuuta, 12. maaliskuuta, 2. huhtikuuta, 7. toukokuuta ja 18. kesäkuuta.  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen henkilöstömuutos: varajäsen Heli Knuutarsin sijaisena toimii Eija Ahola.  

 

 

Lisätietoja:  

Muutosjohtaja   
Marja Perälä   
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi   
p. 040 768 8752   

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja 
Kehitysjohtaja Riitta Erola 
riitta.erola(at)rovaniemi.fi 
p. 0405378271