Palaa listaukseen

Valmistelijat esittelyssä: ICT-valmistelijat

Esittelemme blogissa kuukausittain Lapin maakunnan valmistelijoita. Nyt vuorossa ovat Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen tieto- ja viestintätekniikkaa valmistelevat suunnittelijat eli kotoisasti ICT-tyypit!

Kuvassa Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen ICT-tiimiläisiä. Vasemmalta oikealle: Antti Mathlin, Vesa Periviita, Pasi Revonmäki, Susanna Honga, Maarit Pirttijärvi ja ryhmää luotsaava Sirpa Hakamaa. Kuvasta puuttuvat Salla Hautajärvi, Arttu Salonen ja Risto Aaltonen.

Teette läpi tulevan maakuntaorganisaation ulottuvan ICT-puolen valmistelua Lapin maakunta- ja sote-uudistuksessa. Minkälaisia mahdollisuuksia uudistus tarjoaa julkisten palveluiden ja julkishallinnon ICT-ratkaisuille? 

SIRPA: ICT:n tulisi toimia prosessien tukena, jolloin syntyy toivottavasti kokemus asiakas- ja palvelulähtöisestä kokonaisuudesta ja eri palveluiden yhteentoimivuudesta aiempaa paremmin. Uudistus mahdollistaa paremman ja tehokkaamman kokonaisuuksien hallinnan ja tietojärjestelmien ja infran yhdenmukaistamisen. Yksi uusi organisaatio vaatii myös yhdenmukaiset prosessit koko maakunnassa, jolloin palvelutkin ovat tasavertaisia.  

ARTTU: Ainakin meillä on mahdollistaa parantaa muun muassa erilaisen tiedon saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Tämä takaa myös sen, että palvelut tehostuvat ja asiakaslähtöisyys parantuu. Samalla tavoin on mahdollista yksinkertaistaa järjestelmäkenttää ja etsiä parhaita ratkaisuja. Toisaalta uudistus haastaa myös löytämään nämä parhaat ratkaisut ja tekemään oikeita valintoja ICT-ratkaisujenkin osalta. Tukipalveluna ICT on mahdollistaja ja maakuntauudistuksessa varmasti odotuksia on kovasti. Realismia täytyy kuitenkin olla. Tietokoneet eivät tuo tehokkuutta yksistään. Tarvitaan toimintatapojen ja toimijoiden uudistumiskykyä. Ihmiset tekevät muutoksen.  

SALLA: Toivoisin, että tämän valmistelun avulla voitaisiin vaikuttaa siihen että järjestelmät alkaisivat tukea toimintaa, eikä toisinpäin.  

MAARIT: Uudistus tarjoaa mahdollisuuden yhtenäistää järjestelmiä ja näin tarjota palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua omaan palveluunsa uusilla tavoilla.  

SUSANNA: Nyt meillä on mahdollisuus rakentaa asiakas- ja palvelulähtöinen ympäristö, joka palvelee koko maakunnan tarpeita tasapuolisesti. Tämä osaltaan vaatii sen, että tuotantoportaan prosessit on määritelty ja tietotekniset tarpeet tunnistettu. ICT rakennetaan tukemaan toimintaa ja tietoteknisten ratkaisujen avulla mahdollistetaan esimerkiksi moniammatillisen yhteistyön sujuvuus maakunnan alueella. 

PASI: Nyt jos koskaan on aito mahdollisuus saada vakioitua ICT-infraa ja luoda sitä kautta toimiva ja asiakaslähtöinen kokonaisuus palvelemaan isompaa kokonaisuutta. 

ANTTI: Ensimmäistä kertaa on mahdollisuus lähteä rakentamaan ICT-ympäristö, jossa ei tarvitse kantaa mukanaan vanhaa taakkaa. Voidaan rakentaa hyvin toimivat järjestelmät ilman kymmeniä käyttäjätunnuksia ja hankalaa käytettävyyttä.  

 

Mitä haasteita maakunta- ja sote-uudistuksessa on ICT-valmistelun osalta?  

SIRPA: Muutos on todella iso, joka koskettaa kaikkia lappilaisia. Aikataulu ja resurssit, erityisesti osaavan henkilöstön saaminen, ovat suuria haasteita meillä, mutta myös koko Suomessa. Lakeja ei ole vielä vahvistettu, joten elämme edelleen epävarmuuden tilassa. Kansallisten ja maakunnallisten toimijoiden roolit ovat tällä hetkellä vielä epäselviä. Prosesseja ja ICT:tä valmistellaan rinnakkain, joten haasteena tulee olemaan se, kuinka hyvin kykenemme tällä aikataululla huomioimaan eri prosessien tarpeet.  

ARTTU: Aikataulu ja resurssit ovat valtava haaste. Käytännössä lähdemme ponnistamaan tyhjältä pöydältä, tavoitteena turvata palvelujen jatkuvuus ja maakunnan toiminnan käynnistyminen. ICT-työryhmä on ammattitaitoinen, mutta määräänsä enempää kukaan ei pysty tekemään. Tässä aikataulussa pitää tehdä ratkaisuja nopealla aikataululla,osin vajavaisenkin tiedon perusteella. Samalla pitäisi miettiä henkilöresurssien riittämistä ja rahoitusta. Huolena on osaamisen riittävyys maakunnan alueella.  

SALLA: Paljon on sellaista mistä ei vielä tiedetä, tai mikä voi muuttua radikaalisti. Kristallipallosta katsominen auttaisi kovasti. Aikataulu ja resurssit tuovat jännitysmomentin joka toivottavasti toimii myös positiivisena puskurina.  

MAARIT: Aikataulu on haastava sekä ICT-prosessien että palveluiden kehittämisprosessien kannalta. On tärkeää, että pysyisimme suunnittelemaan asioita yhdessä haasteellisella aikataululla. 

SUSANNA: Keskeisessä asemassa on maakunnan toiminnan prosessien suunnittelu ja uusien toimintamallien määrittely. Kun huomioidaan se, että ICT on tukipalvelua ja sen tehtävä on mahdollistaa halutut uudistukset, niin on erittäin haastavaa tässä aikataulussa ja etukäteen rakentaa ympäristö, joka taipuu myöhemmin määriteltäviin malleihin. Aikataulu ja resurssit ovat haastavia juuri senkin takia, että eri toimintamalleista riippuen tarvitaan eri määrä aikaa tai/ja resursseja. 

PASI: Aikataulu ja resurssointi aiheuttavat väistämättä suuria paineita valmistelulle. Vaikka asiaa valmistellaankin palastelemalla, niin kokonaisuus tulisi silti pystyä pitämään kirkkaana mielessä ja muistaa mihin kaikella tähdätään isossa kuvassa. 

ANTTI: Ollaan rakentamassa isointa uudistusta, mitä Suomessa on koskaan toteutettu. Lisäksi se pitää tehdä ennätysajassa. Vielä haastetta lisää se, että ei ole olemassa hyväksi havaittua kaavaa, vaan joudutaan itse päättämään prosessit, työtavat ja kokonaisuus, joka toimii parhaiten juuri meillä Lapissa.  

 

Miten henkilöstö ja lappilaiset hyötyvät tulevaisuuden ”digimmästä Lapista”? 

SIRPA: Henkilöstölle muutos ja hyöty näkyvät paremmin yhteentoimivina järjestelminä ja tietojen saamisena eri tahoilta. Lappilaisille asukkaille etänä tuotetut palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomia joustavampia palveluita ja asumisen muuallakin kuin kuntakeskuksissa.  

ARTTU: Lappilaiset saavat parempia, tarkoituksenmukaisia palveluita. Henkilöstön tekemä työ keskittyy olennaisiin ja mielekkäisiin työtehtäviin, kun saamme tehtyä sellaisia järjestelmäratkaisuja, jotka poistavat manuaalisia työvaiheita ja päällekkäistä työtä.  

SALLA: Henkilöstöllä tieto paremmin saatavilla ja ehkä jopa jotenkin priorisoituna valmiina. Digikeskusteluja kuunnelleena se on vielä aika pelottava asia ja kairoissa mietityttää, että saako enää kohdata oikeaa ihmistä missään vai pitääkö aina jutella kameralle.  

MAARIT: Ne asukkaat, jotka osaavat käyttää sähköisiä palveluita, saavat käyttöönsä yhä monikanavaisempia palveluita. Ne, joille sähköisten palveluiden käyttö tuottaa haasteita, ovat huonommassa asemassa. Heitä pitää tukea helppokäyttöisillä teknisllä ratkaisuilla ja järjestää tukea palveluiden käytön harjoitteluun.  

SUSANNA: Palveluiden saatavuus paranee ja palvelutarjonta monipuolistuu. Tulevaisuudessa voidaan tarjota monipuolisia etäpalveluja, jolloin maakunnan asukkaat saavat ”kotiin tuotuna” palveluita, joiden takia oli aikaisemmin liikuttava pitkiäkin matkoja.  

PASI: Tekniikan avulla saadaan toivon mukaan elintärkeille asioille fyysisiä etäisyyksiä pienennettyä. Inhimillisyyttä voidaan sitten kohdentaa sinne missä sen painopiste on suurempi. 

ANTTI: Toimivat järjestelmät näkyvät myös toimivampana asiakaspalveluna.  

 

Muita terveisiä blogin lukijoille? 

SIRPA: Kaikkea ei saada valmiiksi 1.1.2020 mennessä, asioita joudutaan priorisoimaan. Parhaamme yritämme motivoituneella porukalla ja kaikkien maakuntaan siirtyvien organisaatioiden tuella. 

ARTTU: Maakunta- ja sote-uudistus on valtava ponnistus. Sitä tehdään Lapissakin pienellä mutta motivoituneella ryhmällä, jonka tavoitteena on tehdä maailman paras maakunta. Toivoisin mahdollisimman monen osallistuvan tämän tavoitteen täyttämiseen omalla panoksellaan.   

SALLA: Kaikki ajatuksella mukaan tulevaisuuden suunnitteluun. Nyt on aika vaikuttaa! 

MAARIT: Pidetään kaikki mukana digitalisaation käytössä ja kehittämisessä 

SUSANNA: Suunnittelu ja valmistelutyössä tarvitaan laajasti erilaisia näkemyksiä ja osaamista. Eri vaihtoehtojen punnitseminen ja oikean toimintamallin valinta vaatii sujuvaa yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Jatketaan yhteen hiileen puhaltamista ja varmistetaan paras lopputulos. Jokaisen panos näissä rakennustalkoissa on yhtä arvokas! 

PASI: Nyt kaikki maakuntamme yhteistä asiaa edistämään ja luomaan näköisemme tulevaisuus! 

ANTTI: Haasteet on valtavat, mutta niin on intokin. Ei muuta kuin ”tehemä pois”!

 

Heräsikö into ottaa yhteyttä meidän ICT-valmistelijoihin? Tämän huipputiimin yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.