Palaa listaukseen

Väliaikatietoja väliaikaishallinnon organisoitumisesta ja valmistelijoiden rekrytoinneista

Ohjausryhmän nimeämä ”työrukkanen”  on käsitellyt kokouksessaan 8.6.2017 väliaikaishallinnon vaiheen valmistelun organisoitumista, henkilöstösuunnitelmaa ja rekrytointiperiaatteita  tarkentaen edellisessä kokouksessa auki jääneitä kysymyksiä ja sopinut seuraavaa.

 

Sparrausryhmään kootaan substanssiasiantuntijoita

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työn tueksi kootaan substanssiasiantuntijoista koostuva sparrausryhmä. Sparrausryhmän kokoonpano määritellään maakuntaan siirtyvien tehtävien pohjalta ja haetaan niiden tehtäväalueiden substanssiosaamista, jota ei ole edustettuna valmisteluryhmässä ja joiden valmistelua viedään eteenpäin kansallisen palveluarkkitehtuurin pohjalta.

Tällaisiksi tehtävä alueiksi tunnistettiin mm. sosiaalipalvelut,  alueiden käyttö, aluekehitys, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, maaseudun kehittäminen jne

Sparrausryhmän nimeää väliaikainen valmistelutoimielin ja määrittelee sen tarkennetun roolin.

 

Ympäristöterveydenhuollon yhdyspintoja tarpeen valmistella osana sotea ja maakunnan tehtäviä

Koska ympäristöterveydenhuollolla nähdään olevan yhdyspintoja sekä sote- että maakunnan muihin kuin sote-tehtäviin, näitä yhdyspintoja käsitellään kahdessa työryhmässä:  soten osalta rajapinnat työryhmässä ja maakunnan tehtävien osalta luonnonvarat ja ympäristö –työryhmässä.

Keskustelussa korostui, että nyt nimettävillä työryhmillä ei oteta kantaa tulevan maakunnan organisaatiorakenteeseen eikä siihen,  mihin ympäristöterveydenhuolto organisatorisesti jatkossa sijoittuu.

Todettiin, että työryhmien työskentelyn lisäksi valmistelua tehdään ympäristöterveydenhuollon tehtäviin nimettävän verkostovastaavan johdolla. Hän koordinoi alueen viiden toimintayksikön yhteistä tehtäväkohtaista valmistelua.

Työryhmien kokoonpanon ja tehtäväksiannon sekä verkostovastaavan nimeää väliaikainen valmistelutoimielin.

 

Väliaikaishallinnon henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena saada valmistelu käyntiin kaikilla tehtäväalueilla

Huomioiden, että maakunnan alustava rahoituskehys ei mahdollista kokoaikaisia rekrytointeja kaikkiin tehtäviin, päätettiin palkata alkuvaiheeseen  myös osa-aikaisia valmistelijoita. Näin turvataan valmistelun käynnistyminen kaikilla tarvittavilla tehtäväalueilla heti kesälomakauden jälkeen.

Valmistelun edetessä, lainsäädännön valmistuessa ja tullessa voimaan sekä valtakunnallisten linjausten selkiytyessä, valmistelutehtäviin käytettävää työaikaa on mahdollista lisätä huomioiden taloudelliset reunaehdot jopa 100 prosenttisiin.

Osa-aikaisilla rekrytoinnilla turvataan myös hallittu siirtyminen valmistelutehtäviin niissä organisaatioissa, josta henkilö on siirtymässä.  Organisaatiot saavat lisäaikaa järjestellä ja suunnitella tarvittavat sijaisuusjärjestelyt.

Lisäksi tällä ratkaisulla mahdollistetaan neuvottelujen käyminen luovuttavien organisaatioiden kanssa valmisteluun kohdennettavissa olevasta työajasta tilanteessa, jossa on kysymys avainosaamisesta, jota tarvitaan  maakunnassa, mutta myös ja luovuttavassa organisaatiossa.

Sovittiin, että tehtävien hakuilmoituksessa mainitaan mahdollisuus sopia  osa-aikaisuudesta kaikissa paitsi muutosjohtajan ja sote-valmistelijoiden tehtävissä.

 

Maakunnan tehtävien valmisteluun pl. sote kolme henkilöä 50 %:n työajalla

Edellä mainittuihin seikkoihin  ja ohjausryhmässä viime kerralla käytyyn keskusteluun perustuen maakunnan muihin kuin sote-tehtäviin palkataan alkuvaiheessa kolme osa-aikaista valmistelijaa nimettyjen työryhmien tehtäväjaon pohjalta aluksi 50 %:n työajalla eli yhteensä 1,5 henkilöä.

 

Muutosjohtajaa haetaan avoimen haun kautta, muut valtakunnallisen linjauksen mukaan kohdennetun hakumenettelyn kautta

Työryhmän näkemyksen mukaan huomioiden valmistelun aikataulu, tehtävien luonne ja valtakunnalliset linjaukset, ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää julkista rekrytointia muihin tehtäviin kuin muutosjohtajan tehtävään.

Nähtiin, että olemassa olevalla henkilöstöllä on paras osaaminen ja parhaat edellytykset selviytyä haasteellisista valmistelutehtävistä.

 

Muutosjohtajan hakuilmoituksen lähtökohdat

Muutosjohtajan tehtäväksi määriteltiin

  • johtaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua
  • toimii maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen esittelijänä
  • toimii väliaikaishallinnon palveluksessa olevan valmistelu- ja tukihenkilöstön esimiehenä
  • vastaa väliaikaishallinnon tehtävien toteuttamisen edellyttämästä poliittisesta yhteistyöstä sekä yhteydestä valtakunnallisiin ja alueellisiin sidosryhmiin 

Hakukriteereissä sovittiin painotettavan:

  • aikaisempaa johtamiskokemusta ja lisäksi muutosjohtamiseen liittyvää käytännön kokemusta
  • alueen tuntemusta ja maakuntaan siirtyvien tehtävien sekä organisaatioiden tuntemusta
  • olemassa olevaa verkostojen tuntemusta ja siihen liittyvää osaamista

 Koulutuksen osalta edellytyksenä ylempi korkeakoulututkinto.

Palkkaukseksi määriteltiin 9.000 euroa, lisäksi hakijoilla on mahdollisuus esittää oma palkkatoivomus. Palkan määrittämisellä halutaan kertoa tehtävän vaativuudesta ja sitovuudesta. Palkka on sama kuin vastaavissa tehtävissä muissa maakunnissa.

 

Muutosjohtajan tehtävä määräaikainen siihen saakka, kun maakuntajohtaja valittu

Muutosjohtaja palkataan siihen saakka, kun uusi maakuntajohtaja on valittu. Maakuntajohtajan valinnan jälkeen/yhteydessä arvioidaan, miten käytännön valmistelua on tarkoituksenmukaista johtaa.

Muiden valmistelijoiden palkkauksen lähtökohtana, että se ei laske ja heidät palkataan vuoden 2017 loppuun

Työrukkasessa sovittiin rekrytoinnin lähtökohdaksi se, että valmisteluun tulevien henkilöiden palkka ei laske ja he säilyttävät myös muut työsuhteeseen kuuluvat edut, mikäli sopimusjärjestelmä ei tätä jostakin syystä estä. Sovittiin, että tämä asia selvitetään Kuntatyönantajalta ennen kuin rekrytoinnit tehdään.

Koska tällä hetkellä ei ole tietoa vuodelle 2018 suunnatuista määrärahoista, valmistelijoiden rekrytoinnit tehdään määräaikaisina vuoden 2017 loppuun, mutta mikäli valmistelun tilanne edellyttää ja määrärahat mahdollistavat, työsuhdetta voidaan jatkaa enintään vuoden 2018 loppuun.

 

Muutosjohtajan ja valmisteluhenkilöstön haku käynnistetään ensi viikolla

Tavoitteeksi asetettiin, että muutosjohtajan ja  valmisteluhenkilöstön rekrytoinnit käynnistetään mahdollisesti ensi viikolla, mutta viimeistään juhannusviikolla.  

Tehtävistä informoidaan henkilöstöä monikanavaisesti lähipäivien aikana, jotta haut tavoittavat mahdollisimman kattavasti kaikki ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita valmistelutehtävistä.

Alueellisen ICT-hankkeen valmistelijoiden rekrytointi käynnistetään  yhtäaikaisesti

Alueelliseen ICT-hankkeeseen on saatu 162.000 euron määräraha edellyttäen 10 %:n omavastuuosuutta, josta vastaavat sairaanhoitopiirit. Hankkeen rekrytoinnit käynnistetään  yhtä aikaa muiden rekrytointien kanssa samoilla periaatteilla (ml. sopimuksellisuus työajan käytöstä luovuttavan organisaation kanssa).

 

Väliaikaishallinnon tehtävien järjestelyyn tarvitaan henkilöstöresursseja ja eri tehtävien osaamista

Väliaikaishallinnon vaihe edellyttää monenlaisia ennakoivia käytännön järjestelyjä, joihin ei ole voitu varautua etukäteen.  Tähän liittyen on käynnistetty keskustelut siitä, miten erilaiset valmisteltavat asiat hoidetaan esimerkiksi rekrytointeihin, talouteen, asiakirjahallintaan jne. liittyen.  Yksi vaihtoehtoinen tapa voi olla ostaa nämä palvelut esimerkiksi Lapin liitolta. Tätä mahdollisuutta selvitellään.

 

Henkilöstölle tiedotetaan rekrytointien etenemisestä.

 

Lisätietoja:

Marja Perälä

Projektipäällikkö,  Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelu

Lapin liitto

p. 040 768 8752

www.lapinliitto.fi

twitter: @marjaprl