Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoon liittyvä kokonaisuus saatiin hahmotettua

Maakunta- ja soteuudistuksen yhteinen alueellinen henkilöstön siirtoa ja palkkahallintoa valmistelevan työryhmän kokouksessa 26.4.2017 hyväksyttiin  alustava työsuunnitelman runko. Sitä työstetään pienryhmissä konkreettisiksi toimenpiteiksi sekä laaditaan toimenpiteille kiireellisyysjärjestys.

Uuden maakunnan perustamiseen liittyviksi valmisteltaviksi asioiksi tunnistettiin muun muassa yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen, työsuojelun organisointi, henkilöstö- ja työnantajapolitiikan rakentaminen, osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittaminen, työhyvinvointia koskevista menettelyistä sopiminen sekä palkkauksen harmonisoinnin edistäminen lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä.

Lisäksi nähtiin tarvittavan täydennystä laadittuun nykytilan selvitykseen, jotta kaikki henkilöstön siirtoon tarvittavat tiedot saadaan koottua ja siirrot voidaan tehdä. Tiedon keruun osalta työryhmä laatii esityksen, mistä asioista tarvitaan tietoa ja miten tiedon keruu toteutetaan sujuvasti ja tehokkaasti.

Työsuunnitelman konkretisoimiseksi jakaannuttiin pienryhmiin ja sovittiin keskinäisestä työnjaosta, jolla valmistelua jatketaan seuraavaan kokoukseen 4.5.2017 mennessä.

Väliaikaishallinnon aikaiseen valmisteluun tarvittavien henkilöiden rekrytointiin toivotaan yhdenmukaisia periaatteita

Henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä näkee tärkeäksi valmistelun riittävän resursoinnin väliaikaishallinnon vaiheessa. Tähän toivotaan toisaalta valtiolta riittävää rahoitusta, mutta myös yhteistä sitoutumista asian tärkeyteen ja sopimista rekrytointien periaatteista.

Henkilöstöllä tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa kiinnostus tehtäviin ja tulla niihin myös valituiksi. Valmistelu tulisi organisoida niin, että sitä voidaan tehdä eri puolilla Lappia ja lisäksi tulisi välttää valmistelun liika keskittäminen paikkakunta- tai organisaatiokohtaisesti.

Työstettävässä väliaikaishallinnon henkilöstösuunnitelmassa toivotaan määriteltävän etukäteen, minkälaista osaamista valmisteluun tarvitaan ja minkälaista työpanosta odotetaan, jos valmistelu ei ole kokoaikaista. Valintakriteereiden tulisi olla selkeät. Rekrytoinneissa nähtiin tärkeäksi, että etusijalla olisivat ne potentiaaliset valmistelijat, jotka työskentelevät uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa.

Väliaikaishallinnon organisoitumista, henkilöstösuunnitelmaa sekä henkilöstön rekrytoinnin periaatteita valmistellaan ohjausryhmän nimeämässä pienryhmässä toukokuun aikana. Ryhmässä on henkilöstöjärjestöjen edustajana Suvi-Sisko Kilpeläinen.


Tuotantoyhtiön valintaan halutaan osallistua ja tiedotus nähdään keskeiseksi osaksi muutosjohtamista

Kokouksessa käytiin keskustelua myös talous- ja henkilöstöasioiden tuotantoyhtiön valinnasta, joka maakunnan tulee tehdä. Henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä esittää, että sen jäsenistä Ville Urponen, Seija Jäntti  ja Marja Perälä osallistuisivat kokouksiin, joissa käsitellään tuotantoyhtiön valintaa. Näin turvataan tiedon kulku näiden toisiinsa kytkeytyvien työryhmien välillä.

Keskusteluun nousi myös tiedotuksen tärkeys muutostilanteessa. Hallittu muutos edellyttää, että valmisteluun liittyvä tieto on kaikkien saatavilla yhtä aikaa ja mahdollisimman yhdenmukaisesti. Myös vuorovaikutus nähdään keskeiseksi. Organisaatioiden johdolla ja esimiehillä nähtiin olevan tässä keskeinen rooli.

 

Lisätietoja:

Soili Vesterinen                                                                                   
soili.vesterinen(at)lpshp.fi                                                            
puheenjohtaja                                   

Marja Perälä
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi  
sihteeri