Palaa listaukseen

Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen maakunnallinen organisointi hyvässä vauhdissa

Lapin tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valmisteluun nimetty työryhmä totesi kokouksessaan 15.6.2017, että se on saanut lyhyessä ajassa hyvän kokonaiskuvan lähtötilanteesta sekä muodostanut sen pohjalta yhteisen näkemyksen lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitetilasta. Lisäksi on laadittu työsuunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla tavoitetilaan päästään. Työryhmän loppuraportti luovutetaan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle 15.8.2017 mennessä.

Työryhmä on koonnut tarkennettua tietoa nykytilasta ja määritellyt sen pohjalta tavoitetilan

Maaliskuussa toimintansa käynnistänyt työryhmä on kevään aikana koonnut tietojärjestelmiin liittyviä tietoja uudistuksessa mukana olevista organisaatioista. Tiedon keruun painopiste on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Valtakunnallisen ja alueellisen tiedon pohjalta työryhmä on saanut muodostettua karkean tason kuvan nykytilasta.

Nykytilan sekä eri työpajoissa työstettyjen palveluihin ja tehtäviin liittyvien tarpeiden ja odotusten pohjalta, työryhmä on työstänyt lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitetilaa siitä, mihin asioihin on tarpeen kiinnittää huomiota, jotta siirtymä uuteen maakuntaan tapahtuisi mahdollisimman häiriöttömästi. Keskeinen lähtökohta on, että palvelujen jatkuvuuden ja arjen sujumisen turvaaminen sekä edellytysten luominen välttämättömän tiedon siirtymiselle ja liikkumiselle. 

Työryhmän työskentely on ollut hedelmällistä ja siinä on hyödynnetty digitalisaation mahdollisuudet

Työryhmä on työskennellyt pääosin digitaalisella alustalla ja kokoukset on pidetty skype-yhteyttä hyödyntäen. Huolimatta virtuaalisesta työskentelystä, työryhmässä on onnistuttu käymään vilkasta ja monipuolista ajatusten ja osaamisen vaihtoa.

Työryhmän jäsenet ovat olleet hyvin sitoutuneita tekemään töitä työryhmän toimeksiannon mukaisesti. Työskentely on ollut aktiivista ja asioihin on löydetty yhteisesti hyväksyttävissä olevia ratkaisuja. Työryhmällä on hyvät edellytykset ja valmiudet tukea ja tuottaa lisäarvoa alueelliselle valmistelulle myös jatkossa. 

Työskentely kulminoituu loppuraporttiin

Esivalmisteluvaiheen viimeisessä työryhmän kokouksessa käsiteltiin loppuraportti, tehtiin siihen tarpeen mukaisia täydennyksiä sekä tarkennuksia. Lisäksi sovittiin työnjaosta, miten raportti saadaan luovutuskuntoon väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Kesälomista johtuen raportti sovittiin työstettävän valmiiksi 15.8.2017 mennessä.

 

Lisätietoja

Harri Ihalainen

työryhmän puheenjohtaja

S-posti: harri.ihalainen@rovaniemi.fi

 

Marja Perälä

työryhmän sihteeri

S-posti: marja.perala@lapinliitto.fi