Palaa listaukseen

Rekrytoinnit Lapin maakunnan väliaikaishallintoon käynnistyvät

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän kokouksessa tiistaina 30. toukokuuta 2017 hyväksyttiin väliaikaishallinnon henkilöstösuunnitelma sekä alkuvaiheessa nimettävät työryhmät. Väliaikaishallintoon rekrytoidaan ensivaiheessa noin 10 – 12 valmistelijaa sekä muutosjohtaja. Mahdollisella lisämäärärahalla valmistelijoiden joukkoa vahvistetaan syksyllä 2017.

”Ohjausryhmä oli yksimielinen siitä, että riippumatta valtakunnallisen päätöksenteon viivästymisestä, meillä Lapissa hyvin vauhtiin päässyttä valmistelua jatketaan keskeytyksettä esivalmistelun päättyessä kesäkuun lopussa 2017”, totesi ohjausryhmän puheenjohtaja Mika Riipi.

Valmistelun jatkuvuuden turvaamiseksi väliaikaishallinnon rekrytoinnit on tarkoitus käynnistää kesäkuussa. Mikäli maakuntia koskevien lakien käsittely viivästyy, ohjausryhmä ehdottaa väliaikaishallinnon henkilöstön aloittavan Lapin liiton palveluksessa ja siirtyvän väliaikaisen valmistelutoimielimen palvelukseen heti, kun lait on saatu voimaan. Tämä edellyttää, että Lapin liiton hallitus hyväksyy ohjausryhmän ehdotuksen kokouksessaan 5. kesäkuuta.

 

Valmistelussa päästään liikkeelle, lisäresursseja odotetaan syksylle

Väliaikaishallinnon vaiheeseen loppuvuodeksi 2017 Lapissa on arvioitu tarvittavan yhteensä 25 valmistelijaa, joista noin puolet voidaan palkata alkusyksystä 2017.  Ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan valmistelijoita esimerkiksi sopimusten ja henkilöstön siirtojen valmisteluun, maakunnan strategiatyöhön, konsernirakenteen valmisteluun ja viestintään. Lisäksi on tarpeen jatkaa sote-palvelujen ja maakunnan muiden palvelujen valmistelua. Lisätietoa valmistautumisesta väliaikaishallintoon löydät muun muassa ohjausryhmän kokouksen diaesityksestä Asiakirja-sivulta.

Tehtävät on asetettu kiireellisyysjärjestykseen sen pohjalta, mitkä ovat väliaikaishallinnon vaiheen keskeiset valmisteltavat asiat huomioiden valtion budjetista Lapille kaavailtu rahoitus, joka on noin 580.000 euroa loppuvuodeksi 2017.  Maakunnat ovat vaatineet valmisteluun lisämäärärahaa, josta hallitus päättää kesän aikana. Tämän määrärahan turvin voitaisiin syksyllä 2017 rekrytoida lisävoimia valmisteluun.

Ohjausryhmä päätti myös muutosjohtajan palkkaamisesta väliaikaishallinnon vaiheeseen johtamaan ja koordinoimaan uudistuksen käytännön toteutusta. Muutosjohtajan rekrytointi käynnistetään mahdollisimman pian ja tehtävä tulee julkisesti haettavaksi.

Kaikkia maakuntauudistuksessa mukana olevia organisaatioita tiedotetaan rekrytointien käynnistymisestä mahdollisimman pian. Valmisteluhenkilöstö pääosin rekrytoidaan uudistuksessa mukana olevista organisaatioista.

Työtä tehdään verkostomaisesti ja yhdessä eri organisaatioiden kesken. Palkattujen valmistelijoiden lisäksi maakunnan valmisteluun tarvitaan satojen maakuntaan siirtyvien ammattilaisten osallistumista ja osaamista.

 

Yhteistoiminta varmistaa henkilöstön osallistumisen maakunnan valmisteluun

Väliaikaishallinnon vaiheessa perustetaan väliaikainen yhteistoimintaelin, jossa käsitellään yhteistoimintalain mukaisia henkilöstöä ja henkilöstön asemaa koskevia asioita.

Kuntatyönantajat ja kuntien pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että kustakin kolmesta pääsopijajärjestöstä tulee kaksi edustajaa maakunnan väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen. Järjestöt ilmoittavat omat esityksenä edustajista tulevien maakuntien vastuuvalmistelijoille kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Lapissa henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä on esittänyt, että yhteistoimintaelimeen nimettäisiin lisäksi Suomen palomiesliiton edustaja sekä yksi edustaja valtion henkilöstöjärjestöistä. Työryhmä näkee tärkeäksi, että uudistuksen valmisteluvaiheessa henkilöstöä kuullaan laajemmin kuin Kuntaliiton suositus edellyttää. Väliaikainen valmistelutoimielin ottaa aikanaan kantaa työryhmän esitykseen.

 

Työryhmillä tuetaan tehtävien hallittua siirtoa

Ohjausryhmässä hyväksyttiin esitys valmistelijoiden tueksi perustettavista työryhmistä. Tukipalveluihin tänä keväänä perustetut työryhmät jatkavat työskentelyään. Näitä ovat henkilöstö-, talous-, ICT- ja viestintätyöryhmät sekä kiinteistö ja sote-tukipalveluttyöryhmä.

Uusia työryhmiä perustetaan strategiatyöhön ja konsernirakenteen valmisteluun, sote-palveluihin sekä maakunnan muihin tehtäviin. Työryhmien työn tavoitteena on varmistaa palvelujen jatkuvuus ja tehtävien hallittu siirtäminen uuden maakunnan aloittaessa toimintansa 1.1.2019. Työskentelyllä haetaan myös eri tehtäviin liittyviä synergiaetuja.

”Tarkoitus on lähteä liikkeelle nyt sovituilla työryhmillä, joita täydennetään ja muutetaan tarvittaessa valmistelun edetessä”, kertoo maakuntauudistuksen esivalmistelun projektipäällikkö Marja Perälä.

Lisäksi valmistelun tueksi perustetaan mahdollisesti sparrausryhmä, joka koostuisi niistä johtotason henkilöistä, joiden asiantuntemusta tarvitaan valmisteluun, mutta jotka eivät ole mukana väliaikaisessa valmistelutoimielimessä.

 

Väliaikainen valmistelutoimielin nimetään 5.6.2017

Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa päätettiin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta, johon uudistuksessa mukana olevilta organisaatioilta on pyydetty esityksiä toukokuun loppuun mennessä. Lapin liiton hallitus nimeää toimielimen kokouksessaan 5.6.2017 tehtyjen esitysten pohjalta.

Lapin liiton syksyllä aloittava uusi hallitus toimii maakuntauudistuksen poliittisena seurantaryhmänä siihen saakka, kun maakuntavaltuusto aloittaa työskentelynsä maaliskuussa 2018.

 

Esimiehille ja luottamusmiehille tiedontäyteisiä kahvitteluhetkiä kesäkuussa

Maakunta- ja sote-uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstön esimiehille tarkoitetuilla virtuaalikahveilla sekä luottamusmiesten aamukahveilla 8. kesäkuuta 2017 keskustellaan muun muassa ohjausryhmän viime kokouksen aiheista. Tervetuloa!

Tukipalvelujen yhdyspintoja koskeva työpaja pidetään 6. kesäkuuta 2017 Rovaniemellä. Työpajan teemoina ovat ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestäminen. Lisäksi keskustellaan, miten lähdetään valmistelemaan ratkaisua, jolla turvataan sote-tukipalveluiden esimerkiksi ateriapalvelujen toimivuus kunnassa ja maakunnassa. Lue lisää työpajasta.

 

Keskustelua tulevasta Lapin maakunnasta

Lapin tulevasta maakunnasta rakennetaan lappilaisten näköinen sekä asukkaiden, yrittäjien ja matkailijoiden tarpeisiin vastaava nykyaikainen julkinen toimija. Keskustelua tulevasta maakunnasta käydään kokouspöytien lisäksi muun muassa sosiaalisessa mediassa: www.twitter.com/Lapinmaakunta ja www.facebook.com/Lapinmaakunta .

Kommentteja, ideoita ja palautetta esivalmistelulle voi lähettää myös www.otakantaa.fi –palvelussa (hakusana Lapin maakunta). Lisätietoa ja kaikki nämä linkit löytyvät myös www.lapinmaakunta.fi –verkkosivuilta. Tehemä yhessä!

 

Lisätietoja:

MARJA PERÄLÄ

Projektipäällikkö

marja.perala(at)lapinliitto.fi

p. 040 768 8752

 

MIKA RIIPI

Maakuntajohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja

mika.riipi(at)lapinliitto.fi

p. 044 767 4200