Palaa listaukseen

Muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus marraskuussa 2018

Valmistelu nytkähti eteenpäin, lakien käsittely siirtyy mahdollisesti ensi vuoden puolelle.

Maakunta- ja sote-uudistus nytkähti eteenpäin, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta jätti perustuslakivaliokunnalle mietintönsä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö löytyy valtioneuvoston sivuilta.

Tämän hetken arvio on, että lait menevät eduskunnan suureen saliin ensi vuoden puolella. Tämä tarkoittaisi lakien voimaantuloa keväällä, maakuntavaaleja syksyllä ja maakuntavaltuustojen toiminnan käynnistymistä vuoden 2019–2020 taitteessa.

 

Hallituksen esitykset ovat jalostuneet hyvään suuntaan käsittelyn eri vaiheissa 

Valtionvarainministeriö on tuottanut yhteenvedon sote-valiokunnan muutosesityksistä. Muutokset ovat pitkälti tarkentavia ja osin teknisiä. Monilta osin lakien sisällöt ovat jalostuneet prosessin aikana parempaan suuntaan.

Lapin kannalta olennaisia ovat rahoitusta ja kielellisiä oikeuksia koskevat muutokset sekä kuntien omaisuusriskeihin liittyvät muutokset.

 

Valmistelussa päästään eteenpäin myös hallinnon rakenteen osalta 

Valmistelun painopiste on ollut syksyn ajan palvelujen sisällöllisten kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön lainsäädännön reunaehtojen pohjalta voidaan suunnata katseet myös hallinnon rakenteen ja strategiaperustan valmisteluun.

Kyseessä on Suomen historian suurin julkisen hallinnon muutos, joka vaatii paitsi huolellista valmistelua myös aikaa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön simulointikeskustelu 22.11.2018 

Lappi on valmistautumassa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytävään simulointikeskusteluun, joka on pidetty 22.11.2018. Lapista neuvotteluun osallistuvat väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, muutosjohtaja sekä vastuuvalmistelijoita.  

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on tuottanut alustavan arviointiraportin keskustelun pohjaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa etukäteen arviointiraportin perusteella teemat, joista se haluaa kunkin alueen kanssa keskustella.   

Keskustelussa maakuntien tulee kertoa toimenpiteistä ja suunnitelmista, joilla he vastaavat maakunnan sote-palvelujen keskeisiin haasteisiin. 

THL:n julkaisemissa raporteissa on mukana kuvia myös Lapin tilanteesta. Lapin arviointiraportti tulee julkiseksi loppuvuoden aikana.

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta 

Väliaikainen valmistelutoimielin on keväällä linjannut, että maakunnallisena tavoitteena on edetä yhteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Syksyn aikana Lapille on avautunut mahdollisuus päästä mukaan Keski-Suomen hankintakonsortioon yhdessä neljän muun maakunnan kanssa.  

Lapin tulee tehdä päätös hankintaan osallistumisesta jouluun mennessä. Koska maakuntaa ei ole, kunnat ovat päätöksentekijöitä. Keskustelua hankinnasta on käyty väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa sekä kuntajohtajatapaamisessa. Lisäksi asiasta on keskusteltu poliittisessa seurantaryhmässä, jona toimii Lapin liiton hallitus. 

Lapin liiton hallitus suosittelee, että kunnat tekisivät asiassa myönteisen päätöksen. Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt 13.11.2018 pitämässään kokouksessa lähettää kunnille virallisen kyselyn, jossa pyydetään kunnilta sitoumusta lähteä mukaan hankintaan 12.12.2018 mennessä.  

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä on määritelty tulevan maakunnan yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi, kun huomioidaan maakunnan toiminnalliset tarpeet ja erityisesti taloudelliset reunaehdot.

 

Maakunnan konsernirakenteen jatkovalmistelu käynnistynyt 

Maakunnan konsernirakenteen jatkovalmistelua koordinoi Lapin liiton hallituksen ja väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä edustajista koostuva työryhmä. Esivalmistelua tehdään osana valmistelua yhteistyössä uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa.  

Valmistelussa tarkennetaan toimintoihin sisältyviä tehtäviä ja periaatteita. Lisäksi tunnistetaan poliittista päätöksentekoa edellyttäviä sekä viranhaltijatasolla ratkaistavissa olevia asioita.  

Valmistelua koordinoivan työryhmän seuraava kokous on 3.12.2018. Konsernirakenteen jatkovalmistelu on myös väliaikaisen valmistelutoimielimen joulukuun asialistalla.

 

Aluekehityksen valmistelussa mukana eri tehtäväalojen edustus 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen 23.10.2018 kokouksessa määriteltiin substanssitehtävät, joista tarvitaan asiantuntijat aluekehitystoiminnon jatkovalmisteluun. Tämän päätöksen pohjalta työryhmän kokoonpano on seuraava (mahdollisesti nimetty varahenkilö):

aluehallintovirastosta siirtyvät tehtävät Pirkko Pirinen
aluekehittämisen tehtäväkokonaisuus liitosta Riitta Lönnström
elinkeinot Nimetään myöhemmin
liikenneasiat Jaakko Ylinampa (Juha Tapio)
maaseutuyrittäjien lomituspalvelut Eini Kivilompolo
maaseutuhallinto ja maksajavirastotehtävät Katja Äijälä
rakennerahastoasiat Päivi Ekdahl
TE-palvelut Tero Hyttinen (Kaija Kukkola)
ympäristö Timo Jokelainen (Arto Seppälä)
ympäristöterveydenhuolto (eläinlääkintä) Saana Manninen (Hanna Nurmi)
ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta) Outi Romakkaniemi (Pälvi Palojärvi) 

Valmistelijat: 

henkilöstö Soili Vesterinen
elinvoima- ja elinkeinot Tiina Keränen ja Mervi Nikander 
luonnonvarat ja ympäristö Hannu Raasakka
rahoitus ja rahastot Susanna Jänkälä
talous Tuula Kuvaja 

Esivalmistelua tekevän työryhmän puheenjohtajaksi on pyydetty Jaakko Ylinampaa, joka toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana ja valmistelua koordinoivan ryhmän jäsenenä.

 

Liikelaitoksen työsuunnitelmaa työstetään eteenpäin – määräaika vuoden loppu 

Liikelaitoksen työsuunnitelman valmistumisen määräaika on 31.12.2018. Valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä valmisteluun kiinnostuksensa ilmoittaneiden organisaatioiden ja valmisteluhenkilöstön kanssa. Liikelaitoksen valmistelu tulee olemaan mittava projekti. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen visio ja painopistealueet valmistelussa 

Lapin maakunnallista hyvinvointikertomusta ja -ohjelmaa on valmisteltu osana Lapin liiton hallinnoimaa Arjen turva -hanketta. Hankkeen järjestämässä työpajassa 31.10.2018 on työstetty hyvinvointikertomuksen ja -ohjelman visiota ja painopistealueita vuosille 2018 – 2025.  

Työpajassa oli mukana noin 70 lappilaista toimijaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri osa-alueilta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija.  

 

Muutosagentin palkkaukseen on haettu valtion avustusta 

Lapin liitto on hakenut valtion avustusta lapsi- ja perhepalveluiden muutosagentin palkkaamiseksi ajalle 1.1.–31.12.2019. Päätös mahdollisesta avustuksesta saadaan lähiviikkojen aikana. 

Hallituksen toiselle kärkihankkeelle ikäihmisten palveluihin ei ole tarjolla jatkorahoitusta. Näin ikäihmisten palvelujen valmistelu siirtyy osaksi muuta maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua. Siirron yhteydessä turvataan tehdyn työn jatkuvuus. 

 

Koetalousarviota tehdään laajalla osallistujajoukolla 

Hallinnon ja talouden vastuusuunnittelija Tuula Kuvajan johdolla valmistellaan tulevan maakunnan talouden kokonaiskuvaa. Valmisteluun osallistuvat uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden edustajat sekä eri tehtäväalueiden vastuuvalmistelijat. Koetalousarvion tulee olla valmiina helmikuussa 2019. Maakuntien arvio muutoskustannuksista on toimitettu valtionvarainministeriöön 26.11.2018. 

Lisäksi saamenkielisiin palveluihin liittyen on pidetty Saamelaiskäräjien kanssa keskustelu, jonka pohjalta kartoitetaan saamenkielisten palvelujen nykytilaa koskevia kustannuksia. Kartoituksen pohjalta saadaan käsitys saamenkielisten palvelujen kustannusvaikutuksista sekä palvelutarpeista. 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin edustaja väliaikaisessa valmistelutoimielimessä 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt väliaikaiseen valmistelutoimielimeen vs. johtajaylilääkäri Jyri Taskilan. Varajäsentä ei nimetty. 

 

Vaikuttamistoimielinten järjestäytymiskokoukset loppuvuoden aikana 

Vaikuttamistoimielinten työ on käynnistymässä. Tulevan maakunnan lakisääteiset vaikuttamistoimielimet on nimetty ja järjestäytymiskokoukset on pidetty tai pidetään vielä loppuvuoden aikana. Valmistelun edetessä arvioidaan, minkälaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia vaikuttamistoimielimiä tarvitaan.

 

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Marja Perälä, Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi  
p. 040 768 8752