Palaa listaukseen

Muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus lokakuussa 2018

Lapissa valmistelua tehdään suunnitelmallisesti syksyllä päivitetyn työsuunnitelman mukaisesti.  Valmistelussa keskitytään uudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin. Lappi on kirinyt valmistelussa muita maakuntia kiinni. 

Lapin maakunta- ja sote-uudistustyössä isoja tällä hetkellä valmistelussa olevia asioita ovat konsernirakenteen jatkovalmistelun käynnistäminen, koetalousarvion ja riskikartoituksen laatiminen, maakuntastrategiaan tarvittavan tietopohjan kokoaminen ja vaihtoehtojen vertailu sekä palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelu. Konsernirakenteen valmistelusta löytyy ajankohtaista tietoa väliaikaisen valmistelutoimielimen 23.10.2018 kokoustiedotteesta. 

 

Lappi kirii muita alueita kiinni uudistuksen valmistelussa 

Valtionvarainministeriö on päivittänyt uudistuksen tilannekuvan lokakuussa 2018. Tilannekuva kertoo meille positiivisen viestin siitä, että Lappi on kirinyt kiinni muita alueita valmistelussa.  

Erittäin hyvin ovat edenneet konsernirakenteen valmistelu ja osallisuuden uudenlaisten toimintamallien käyttöönotto. Myös monialaisen maakunnan palvelujen järjestämisen valmistelu on edennyt mukavasti. Sote-palveluissa järjestämiseen liittyvä valmistelutyö on koottu yksiin kansiin. Maakunnan muissa palveluissa vastaavaa yhteenveto valmistuu myöhemmin.  

 

Maakuntien uudet rahoituslaskelmat, Lapin rahoitusvaje 35 miljoonaa vuoteen 2025 

Maakuntien rahoituslaskelmat päivitettiin 25.9.2018.  Syyskuun päivitys vuoden 2019 kustannustason laskelmiin oli lähinnä tekninen. Arviolaskelmiin tehtiin kuntien ilmoittamia muutoksia, määräytymistekijöiden ja tarvekriteerien päivityksiä.  

Lapin maakunnan laskennallinen rahoitusosuus vuonna 2025 uusien laskelmien valossa on hyte mukaan lukien noin 722 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa nykyiseen kustannustasoon verrattuna noin 35 miljoonan euron vähennystä. Asukasta kohden vähennys on -195 euroa. Ainoastaan Keski-Pohjanmaan 261 euron vähennys on Lappia suurempi.  

Lapin osalta tilanne on huolestuttava. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi tarvittaisiin yhteistä tahtoa tehdä toiminnallisia muutoksia jo välivuosien aikana. 

 

Markkinaselvityksellä tarkennettua tietoa valmistelun tueksi 

Uudistukseen valmistautuminen sekä tuleva valinnanvapausmalli edellyttävät maakunnilta ajantasaista tietoa sekä analyysia alueen sote-yritysten ja markkinoiden toiminnasta, volyymeista ja tulevaisuuden kehityskuvista. Analyysia tarvitaan mm. palvelustrategian linjausten, maakuntajärjestäjien ja markkinoiden vuoropuhelun sekä julkisen palvelutuotannon suunnittelun tueksi.  

Tähän tarpeeseen liittyen tehdään yhteinen markkinaselvitys pohjoisten maakuntien kesken. Lisäksi Lapissa on käynnissä oma kysely sote-alan yrityksille, jossa kartoitetaan yritysten näkemyksiä uudistukseen 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen keskeinen edellytys toiminnan muutokselle 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien moninaisuus on tunnistettu keskeiseksi pullonkaulaksi. Lapissa erilaisia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä on käytössä yhteensä 38. Missään muussa maakunnassa ei ole tiettävästi tietojärjestelmien vastaavaa kirjoa.  

Monipaikkaisuus, palvelujen yhdenvertainen saatavuus, henkilöstön osaamisen hyödyntäminen koko alueella, monikanavaisten palvelujen tarjoaminen ja tiedolla johtamiseen perustuva päätöksenteko haastavat maakunnan toiminnan uudella tavalla. Uuden polven tietojärjestelmillä voidaan osin ratkaista näitä haasteita paremmin sekä myös luoda edellytyksiä tarvittaville toiminnallisille muutoksille ja niiden kautta syntyville kustannussäästöille.    

Ilmassa olevat epävarmuustekijät kuitenkin vaikeuttavat yhteistä sitoutumista hankkeeseen, joka mahdollistaisi siirtymisen maakunnalliseen tietojärjestelmäkokonaisuuteen.  

 

Valtion avustuksen hakeminen lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentin palkkaamiseksi  

Lapin liitto on jättänyt rahoitushakemuksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosagentin palkkaamiseksi vuonna 2019.  Työnantajaa määriteltäessä keskeiseksi perusteeksi nousi muutosagentin tehtävän sisällöllinen ja rakenteellinen linkittyminen maakunnan sote-uudistuksen valmisteluun.   

 

H 4 S toimintamallilla haetaan vuorovaikutteisuutta päätöksenteon pohjaksi 

Yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa on haettu ESR-rahoitusta Hack 4 Society-hankkeelle, jossa päätöksenteon pohjaksi kehitetään tietoperustan lisäksi dialogiin ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintamallia.   “Tulevaisuuden ratkaisuja Lapista” -hankkeelle on yhteys UUSI LAPPI -kuntakiertueella kerättyyn materiaaliin, jonka pohjalta nostetaan teemoja ratkaistavaksi yhteistyössä asukkaiden, valmistelijoiden, päätöksentekijöiden sekä yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa. 

 

Tieto ja tiedolla johtaminen – Lappi mukana tietovarantojen määrittelyssä 

Lappi on yksi viidestä maakunnasta, jotka vastaavat maakunnan palvelujen p. sote-palvelut tietovarantojen määrittelystä. Tähän liittyen on käynnistetty alueellisen asiantuntijaverkoston kokoaminen, johon tulevat mukaan pelastuslaitos, ELY-keskus ja TE-toimisto, kuntien maaseutuhallinto ja ympäristöterveydenhuolto. 

 

Kuntakierroksen asukashaastatteluista on valmistunut yhteenveto 

Kuntakierroksen yhteydessä haastateltiin Lapin asukkaita ja kartoitettiin heidän näkemyksiään tulevan maakunnan palveluista. Haastatteluista (392 kpl) on tehty yhteenveto. Lisäksi on laadittu koko alueen ja seutukuntakohtaiset yhteenvedot muutoin keskustelussa esille nostetuista teemoista. Materiaali löytyy www.lapinmaakunta.fi sivustolta. 

 

Maakunnallinen ICT-palvelutuotannon rakentaminen yhteisenä tavoitteena 

Lapissa halutaan löytää yhteinen ratkaisu maakunnan ja mahdollisesti myös kuntien ICT-palvelutuotantoon. Maakunta on käynnistänyt keskustelun ensivaiheessa LapIt:n kanssa tarvitsemistaan ICT-tukipalveluista sekä niihin liittyvästä kumppanuusmallista. LapIt ja sen omistajakunnat käyvät neuvotteluja omistajapohjan laajennukseen liittyen. 

 

Vuosi vaihtuu – valmistelu jatkuu ja kaiken aikaa mennään lähemmäksi konkretiaa 

Vuoden 2019 budjetissa on varaus maakuntien valmistelurahoitukseen. Tämä mahdollistaa valmistelun jatkumisen riippumatta siitä, milloin lait saadaan eduskunnan käsittelyyn. Hallitus on sitoutunut siihen, että uudistusta koskevat lait käsitellään tällä hallituskaudella. On arvioitu, että vaalien siirtyminen syksyyn 2019, mahdollistaa vielä maakuntavaltuustojen työskentelyn käynnistymisen 1.1.2020 ja palvelujen järjestämisvastuun siirtymisen maakunnille 1.1.2021 alkaen.  

Loppuvuoden aikana tehdään tulevaa vuotta koskeva alueellinen henkilöstösuunnitelma, jossa huomioidaan valmisteluun tarpeen mukaisten asiantuntijoiden tarve. Valmistelussa on tunnistettu osa-alueita, joiden valmistelussa ei ole vielä päästy liikkeelle esimerkiksi liikelaitoksen valmistelu, tutkimus-, kehittäminen-, innovaatiot ja osaaminen tehtäväalue sekä maakunnan valvontatehtävä. 

 

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Marja Perälä, Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi  
p. 040 768 8752