Palaa listaukseen

Muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus helmikuussa 2019

Elämme mielenkiintoisia odottavia aikoja. Tämän hetkisen tiedon mukaan perustuslakivaliokunta antaa oman lausuntonsa tammi-helmikuun vaiheessa ja sen jälkeen käynnistyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentely. Edelleen nähdään mahdollisena, että lait ehditään käsitellä tällä hallituskaudella.  

Alkuvuodesta 2019 Lapissa on ehditty valmistella muun muassa talousasioita, koetalousarviota, konsernirakennetta ja strategiaa.

Maakunnan toiminnan ja talouden neuvottelupäivien keskustelun teemat 

Valtioneuvoston kanssa on pidetty Skype-palaveri 30.1.2019, jossa on sovittu teemoista, joita käsitellään toiminnan ja talouden neuvottelupäivässä 16.4.2019. 

Valtioneuvosto nostaa esille kaksi keskusteluteemaa: 

 • Lapin elinvoiman ja kestävän kehityksen edistäminen
  esimerkiksi 

  • ikärakenteen vaikutukset
  • kestävä kehitys (kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen) huomioiden Lapin keskeiset elinkeinot ja niiden mahdolliset keskinäiset jännitteet 
  • osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen 
  • alueiden käyttö eri elinkeinojen yhteensovituksen näkökulmasta 
  • liikennejärjestelmäsuunnittelu, henkilöliikenteen järjestäminen ja tietoliikenneyhteydet 

 • Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen
  esimerkiksi 

  • maakunnan valmius järjestäjänä toimeenpanna palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon liittyviä muutoksia
  • maakunnan suunnitelmat ylimaakunnallisen yhteistyön hyödyntämiseksi 
  • ICT-järjestelmien yhtenäistämisen ja sähköisten palvelujen kehittämistyön eteneminen 

Lappi nosti esille omina täydennyksinä/näkökulmina mm. seuraavia asioita esitettyihin teemoihin 

 • saamelaisuus ja saamenkielisten palvelujen järjestäminen 
 • elinvoiman ja hyvinvoinnin tiivis kytkeytyminen toisiinsa 
 • rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet, jos esteitä voidaan poistaa 
 • uusien asukkaiden ja yritysten saaminen alueelle sekä siihen liittyen maakunnan veto- ja pitovoima 
 • liikenteen välttämättömät tarpeet (esimerkiksi meriväylien syventäminen) 
 • fyysisen saavutettavuuden haasteet huomioiden tiedossa olevat suurhankkeet 
 • lapsiperheet maakunnan investointina ja vanhusväestö voimavarana 

 

Talouden ja toiminnan neuvottelupäivien yhteydessä On maakuntalain 13 § mukainen neuvottelu 

Talouden ja toiminnan neuvottelupäivien iltapäivän osuus keskittyy maakuntalain 13 §:n mukaisiin teemoihin ja erityisesti maakunnan rahoituksen riittävyyteen. Lisäksi keskustelussa mukana 

 • mahdolliset riskit maakunnan kykyyn perustaa maakunta keväällä 2019 
 • palveluiden integraatio, palvelurakenteen kehittäminen, palvelujen digitalisaatio ja ylimaakunnallinen yhteistyö 
 • maakunnan rahoituskehys ja rahoituksen riittävyys ml. päätettyjen investointien vaikutukset ja sopeuttamiseen liittyvät toimenpiteet ilman, että lakisääteisten tehtävien järjestäminen vaarantuu 

Valtioneuvoston näkemyksen mukaan Lapin hajanainen lähtötilanne mahdollistaa säästöjen syntymisen ja tehostamisen. Tähän liittyen kaivataan konkretiaa, miten tämä potentiaali hyödynnetään.  

 

Maakuntastrategian tietopohjaan liittyvä II työpaja pidetään 27.2.2019 

Lapin maakuntastrategian tietopohjan kokoamiseen liittyvä II työpaja pidetään Rovaniemellä 27.2.2019 klo 8.30 – 15.00. Työpajan teemat ovat:  

 • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 
 • laeissa määritellyt palvelutavoitteet sekä 
 • asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 

Teemat huomioiden toivotaan runsasta väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten osallistumista. Valmistelun eteenpäinviemiseksi tarvitsemme valintoja ja linjauksia.  

 

Maakuntastrategian ensimmäisen työpajan terveiset 

Tammikuun 9. päivä.2019 pidetyn strategiatyöpajan teemoina olivat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä aluekehittämisen painopistealueet. Työpaja vahvisti näkemystä elinvoiman ja hyvinvoinnin keskinäisestä yhteydestä.  

Työpajassa tuotettiin strategia pohjaksi esimerkiksi seuraavia näkemyksiä:  

 • Lappi-brändin laajentaminen ja hyödyntäminen niin, että saadaan houkuteltua alueelle uusia asukkaita ja yrityksiä 
 • Luonnon ja luonnonvarojen merkityksen sekä kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa, mitä tehdään (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuurillinen kestävyys) 
 • Elinympäristön kehittäminen niin, että Lappiin on helppo tulla ja palata sekä vaikea lähteä täältä pois. Lapissa on hyvä asua, liikkua, olla, yrittää ja tehdä töitä. 
 • Lappia halutaan kehittää monikulttuurilliseksi alueeksi, jossa kaikilla on mahdollisuus olla mukana ja osallistua 
 • Lapissa hyödynnetään teknologiaa, digitaalisia palveluja ja tekoälyä – Lappi kärkimaakuntana 
 • Saavutettavuuden eteen tehdään tarmokkaasti töitä – saavutettavuus on sekä logistisia- että digitaalisia yhteyksiä 
 • Palveluiden tuottamis- ja työn tekemisen tapoihin haetaan uudenlaisia ratkaisuja, myös yrittäjyyteen tarvitaan uudenlaisia malleja 
 • Lisäarvoa tuotetaan verkostoissa ja ekosysteemeissä, jotka kokoavat eri toimijoita ja asukkaita yhteen 

 

Koetalousarvion kautta hahmottuu maakunnan tehtäväkentän moninaisuus ja kustannukset 

Maakunnan koetalousarvio on koottu yhteistyössä valmistelijoiden ja maakunnan eri organisaatioiden substanssiosaajien kanssa. Koetalousarvion koonnissa on pyritty osaltaan kokeilemaan oikean talousarvion koonnin periaatteita niin sisällöllisten tekstien kuin toiminnan talousresurssien hahmottamisen kautta. Koetalousarvio on väliaikaisen valmistelutoimielimen esityslistalla 5.2.2019. 

 

Konsernirakenteen jatkovalmistelun II vaihe loppusuoralla 

Konsernirakenteen jatkovalmistelussa on tarkennettu sote-järjestämisen tehtäviä ja laadittu ensimmäisen vaiheen hahmotelma päätöksentekomatriisista. Lisäksi on työstetty aluekehittämisen tarkennettuja tehtäviä sekä niiden organisoitumista.  

Sote-järjestämiseen liittyvä tehtävät käsitellään 5.2.2019 väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa. Lisäksi asialistalla on konsernirakenteen III vaiheen valmistelun käynnistäminen. 

Aluekehittämisen tehtäviä ja konsernirakenteen II vaiheen kokonaistuotosta käsitellään 18.2.2019 pidettäväksi sovitussa koordinaatioryhmän kokouksessa sekä väliaikaisessa valmistelutoimielimen kokouksessa 12.3.2019. 

 

Maakunta ja saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvotteluvelvollisuus 

Osana konsernirakenteen valmistelua on käyty alustava lähetekeskustelu Saamelaiskäräjien edustajien kanssa, miten maakunta rakentaa yhteistyön Saamelaiskäräjien kanssa niissä asioissa, jotka edellyttävät neuvottelua. 

Tätä asiaa työstetään kevään aikana osana konsernirakenteen III vaiheen valmistelua. Keskeisenä lähtökohtana valmistelussa on luoda systemaattiset menettelyt asioiden yhteiselle käsittelylle sekä tunnistaa asiat, jotka edellyttävät neuvottelua.  

 

KPMG:n toteuttama selvitys sote-markkinatilanteesta on viimeistelyä vailla valmis 

KPMG:n selvitys pohjoisille maakunnille sote-palvelujen markkinatilanteesta on viimeistelyä vaille valmis. Tekstiosuuksia on tarkoitus vielä hioa ennen raportin julkaisemista.  Selvitys on pitänyt sisällään yritysten ja järjestöjen haastattelut, kyselyn ja tietopohjan kokoamisen.  

 

Materiaalia saamen kielellä ja myös viittomakielellä 

Alueuudistus.fi –sivustolta löytyy saamen kielen vaikuttamistoimielimen opas saamenkielisinä versioina.  

Lisäksi Omamaakunta- sivustolta ja www.lapinmaakunta.fi -sivustolta löytyy uudistukseen liittyvää informaatiota kolmella saamen kielellä sekä viittomakielellä.