Palaa listaukseen

Muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus tammikuussa 2019

Tammikuun ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan, mitä tapahtuu tällä hetkellä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa sekä valtakunnallisesti että Lapin alueella. Valtakunnallisesti esillä ovat lakien käsittelyn aikataulu ja valmistelun hyväksytty rahoitus. Lapin alueella ajankohtaisia asioita ovat muun muassa liikelaitoksen valmistelun käynnistäminen sekä konsernirakenteen jatkovalmistelu.

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Tämän hetkisen tiedon mukaan perustuslakivaliokunta antaa oman lausuntonsa helmikuun alussa ja sen jälkeen käynnistyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentely. Edelleen nähdään mahdollisena, että lait ehditään käsitellä tällä hallituskaudella. 

 

Vuoden 2019 valmistelun rahoitus on hyväksytty eduskunnassa 

Vuoden 2019 budjetissa on varattu 93 miljoonaa euroa maakunta- ja sote-uudistuksen yleisvalmisteluun ja 98 miljoonaa euroa digi-muutosohjelmaan. Rahoitus myönnetään maakuntien liitoille keväälle 2019. Sen jälkeen rahoitus kohdennetaan suoraan maakunnille. Kevään rahoitus jaetaan alueille nykyisin periaattein. Rahoitus muodostuu kaikille maakunnille yhteisestä kiinteästä osasta (20 %) ja asukasperusteisesta osasta (80 %). 

Väliaikaishallinnon vaiheen rahoituskriteereitä valmistellaan alkuvuoden aikana. Oletettavasti huomattava osa rahoituksesta jaetaan sovittavien kriteerien pohjalta kaikille maakunnille, mutta tämän lisäksi jätetään pieni jakovara jaettavaksi tarveharkintaan perustuen.

 

Hyvinvointiala tehnyt sote-kokonaisulkoistuksista selvityksen 

Hyvinvointialan tekemän selvityksen mukaan SOTE-ulkoistuksilla on voitu vaikuttaa kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvuun. Selvityksen kohteena on ollut kuntia, joissa on tehty kokonaisulkoistuksia.  ”Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistukset – sopimukset, kustannuskehitys ja saatavuus” -selvitykseen voi tutustua netissä:  https://www.hyvinvointiala.fi/category/selvitykset-ja-tutkimukset/ 

 

Ajankohtaista Lapin valmistelussa 

Liikelaitoksen esisuunnitelma valmistunut

Liikelaitoksen esisuunnitelma on valmistunut. Se on laadittu yhteistyössä niiden organisaatioiden kanssa, jotka aiemmin ilmoittivat kiinnostuksensa olla mukana liikelaitoksen valmistelussa. Suunnitelmaa käsiteltiin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa ja seuraavassa vaiheessa käynnistetään liikelaitoksen projektipäällikön hakuprosessi.

 

Maakuntastrategian tietopohjan kokoaminen käynnistyy 9.1.2019 

Maakuntastrategian tietopohjan kokoaminen käynnistyy 9.1.2019 työpajalla, jonka teemana on aluekehityksen linjaukset sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. Strategian tietopohjaa kootaan kolmen työpajan sarjalla. Toinen työpaja on 27.2.2019 ja viimeinen 27.3.2019. Työpajaan on kutsuttu keskeisiä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa mukana olevien toimielinten ja organisaatioiden johdon edustajia. 

Katso päivän ohjelma täältä.

 

Konsernirakenteen jatkovalmistelu etenee ja lähtee helmikuussa lausuttavaksi

Konsernirakenteen jatkovalmistelu etenee lähes suunnitellusti. Sote-järjestämisen toiminnon valmistelu käynnistetään nyt, kun liikelaitoksen valmistelun esisuunnitelma on tehty ja hyväksytty.  

Tavoitteellinen aikataulu on, että poliittista päätöksentekoa edellyttävät asiat on alustavasti tunnistettu, toimintoihin sijoittuvat tehtävät tarkennettu ja esitykset tehtävien seuraavan tason organisoinnista tehty tammikuun loppuun mennessä. Konsernirakenteen jatkovalmistelusta löytyy lisätietoa tammikuun alussa julkaistusta blogitekstistä.

Valmistelun II vaiheen tuotos lähtee helmikuussa lausuntokierrokselle viime kesän tapaan esimerkiksi yhteistoimintaelimille.

 

Kysely kunnille ateria- ja siivouspalveluista lähetetty – vastausaika 28.2.2019 saakka 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen 13.11.2018 tekemään päätökseen perustuen kuntiin on lähetetty kysely, jolla kartoitetaan kuntien mahdollinen kiinnostus yhteisen ateria- ja siivouspalveluja tuottavan sidosyksikön jatkoselvittämiseen ja suunnitteluun.  

Kyselyn liitteenä on Aulis Martikaisen tekemä esiselvitys. Kuntia pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta kiinnostuksesta helmikuun loppuun mennessä. Kunnat voivat hyödyntää Auliksen asiantuntemusta osana omaa valmisteluprosessiaan.  

 

Organisaatioiden kehittämishankkeet kartoitetaan 

Organisaatioille on lähdössä kysely, jossa kartoitetaan, millaisia kehittämishankkeita niissä on vireillä tai päättynyt. Kartoituksen kohteena ovat hankkeet, joita olisi mahdollista hyödyntää maakunnan toiminnan valmistelussa. Kartoitus tehdään, jotta emme valmistelussa tekisi päällekkäistä työtä asioissa, joita muutoin alueella jo kehitetään eri organisaatioiden toimesta.  

 

Hack4Society -hankkeelle myönteinen rahoituspäätös 

Hack4Society-hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ennen joulua. Hankkeen teemoiksi on alustavasti ajateltu osallisuutta ja vuorovaikutusta, ennaltaehkäiseviä palveluja sekä digitalisaatiota ja läheisyysperiaatetta palvelujen tuottamisessa. Hankkeessa päätöksenteon pohjaksi kehitetään tietoperustan lisäksi dialogiin ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintamallia.

Tammikuulle on sovittuna Lapin yliopiston kanssa palaveri, jossa sovitaan toimenpiteistä hankkeen käynnistämiseksi. Lapin pilottiryhmiin tarvitaan osallistujia väliaikaisesta valmistelutoimielimestä. 

 

Markkinaselvitys on käynnistynyt ja kysely siitä yrityksille käynnissä

Pohjoisten maakuntien yhteiseen markkinaselvitykseen liittyen pidettiin ohjauspalaveri 19.12.2018 palvelutuottajan eli KPMG:n kanssa. Markkinaselvitykseen liittyvät yksityisten palveluntuottajien haastattelut, ja syvähaastattelut ovat vähitellen käynnistyneet. Lisäksi selvitykseen kuuluva kysely yksityisille palveluntuottajille on avattu. Katso diaesitys, jossa on käyty läpi selvityksen tämänhetkistä tilannetta. 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta  

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa koskevan kyselyn tulokset saatiin kunnilta ja kuntayhtymiltä jouluun mennessä. Osa kunnista näki uuden järjestelmän tarkoituksenmukaiseksi, mutta enemmistöllä kunnista ei ollut valmiuksia lähteä mukaan hankintaan. 

 

Valmisteluryhmien jäsenille lähdössä kysely 

Alkuvuoden aikana arvioidaan nykyisten valmisteluryhmien tarvetta, tehtäviä ja kokoonpanoa sekä tehdään tarpeen mukaisia muutoksia siirryttäessä väliaikaishallinnon vaiheeseen. Tähän liittyen nykyisten valmisteluryhmien jäsenille on lähdössä kysely, jossa kartoitetaan heidän näkemyksiä ryhmien toiminnasta ja tulevaisuudesta. 

 

Lisätietoja:

Muutosjohtaja Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752