Palaa listaukseen

Miʹjjid šâdd ođđ Lappi

Õõut Lappi šõddummša taarbšet obb mäddkååʹdd!

Mäddkåʹdd- da soti-oođõs lij jõnn muuttâs, kååʹtt kuâskk tuu še. Mij, oođõõzz valmštõõlli, jååʹttep pirr Lappi vueʹss-ǩieʹssmannust 2018 mušttleʹmen mäddkåʹddoođõõzz pirr da kulddleʹmen tuu.

Puäʹđ saǥstõõllâd mijvuiʹm muâđai da vaaikât tõõzz, mõõn nalla jâđđja Lappi tuåimmai! Vueʹlnn kaaunak paaiʹǩid da peiʹvvmieʹrid.

Tuejjeep jååʹttmen še kõõččmõš- mainstâttmõõžž, koon mieʹrren lij noorrâd teâđ Lappi mäddkååʹdd jeälsteeʹjin kiõččlâsttmõõžžid sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, kääzzkâʹsttemtaarbin da vuârddmõõžžin mäddkååʹdd kääzzkâʹsttem låppõõzz raajjâm vääras. Vuäitak vaʹstteed kõõjjõʹsse še neeʹttest. Kõõjjõõzz jåårǥlââʹttet säämas še.

 

Mii lij mäddkåʹdd- da soti-oođõs da mõõn diõtt tõn tuejjeet?

Mäddkåʹdd- da soti-oođõõzzin ainsmâʹttep, što pukin lie še puõʹttiääiʹjest šlaaj beäʹlest reggaz da tääʹssverddsaž õõlmâs kääzzkõõzz juõʹǩǩ åʹrnn jânnmest.

Oođõs vaaikat puki 180 000 Lappist jeälsteeʹj kääzzkõõzzid. Oođõs kuâskk nuʹtt 9 000 oummu tuâj mij mäddkååʹddest.

 

Puõʹtti mäddkååʹddest lie miârkteei tuâj

Mäddkåʹdd vaʹsttad eeʹjjest 2020 ääʹljeeʹl jieʹrbi mieʹldd sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, tuâjjviõkk- da põõrǥâskääzzkõõzzin, žeeʹvetdåhttarkääzzkõõzzin, sâjjsažkääzzkõõzzin, mäddkåʹddkääʹvvraajjmõõžžâst da peälštemtuåimast. Täi õõl mäddkååʹdd jäʹrjstemvaʹsttõʹsse serddje ouddmiârkkân vuuʹdi ouddnummuš, trafikkplaanmõš, pirrõstiõrvâsvuõtthuõll di mäddkååddlaž identiteeʹtt da kulttuur ooudummuš.

 

Mõõn nalla kääzzkõõzzid puõʹtti ääiʹjest puuʹtʼtet?

Mäddkåʹdd reäšš kääzzkõõzzid jeeʹresnalla, jeälsteeʹji taarbi mieʹldd da ââlda oummid. Kääzzkõõzzid oođeet digitaalʼliʹžžen tõin aaʹššin, koin tõt lij meäʹrmeâldlaž.

Ođđ tuåimmjemnaaʹlid vääʹldet ââʹnnma da jeälsteeʹji vaaiktemvueiʹttemvuõđ kääzzkõõzzi ooudummšest lâssne.

 

Vaaikât!

Ǩii tuʹmmad tuu kääzzkõõzzi pirr? Ââʹn jiõnnâd historiaalʼlaž vuõssmõs mäddkåʹddvaalin!

 

OĐĐ LAPPI –mäddkåʹddjååʹttem peiʹvvmeäʹr sääʹmvuuʹdest:

Suäʹđjlest, Aanrest, Uccjooǥǥâst da Jeänõõǥǥâst riâššât peeiʹv äiʹǧǧen sääʹmǩiõllsa šõddmõõžž, koʹst še tulkk lij mieʹldd. Pääiʹǩ âʹlnn lie še tâʹvvsääʹmǩiõllsa tuâjjla. Vuäitak saǥstõõllâd sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi valmštõõllʼjin di sääʹmǩiõllsai haʹŋǩǩõstuâjjlaivuiʹm da kõõččâd oođõõzz pirr.

Vu 28.5. Suäʹđjel

Mâ 29.5. Aanar

Se 30.5. Uccjokk

Ne 31.5. Jeänõk

 

Ǩiõčč tääʹrǩab prograamm:

www.lapinmaakunta.fi/uusilappi  

da kåʹddveʹrǧǧneeʹǩǩ iʹlmmtõstaull