Palaa listaukseen

Maakunnan kokonaisuus hahmottuu koetalousarvion kautta 

Tulevan Lapin maakunnan ensimmäinen koetalousarvio vuodelle 2021 on koottu ja se esiteltiin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle helmikuun kokouksessa. Koetalousarvio antaa kokonaiskuvan tulevan maakunnan toiminnan laajuudesta ja kustannuksista. Valmistelutoimielin koki, että koetalousarvio muodostaa hyvän tietopohjan kustannusten jakautumisesta eri tehtäviin ja konkretisoi minkälaisia haasteita Lapin erityispiirteet asettavat palvelujen järjestämiselle. Koetalousarvio toimii valtioneuvoston kanssa käytävien neuvottelujen pohjana huhtikuussa.  Lapin väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 5. helmikuuta. Seuraava kokous on maaliskuun 12. päivä 2019. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen esityslistan löydät asiakirjahallintajärjestelmästä ja muutosjohtajan ajankohtaiskatsauksen verkkosivuiltamme. 

 

Tulevan maakunnan taloustilannetta kuvaava arvio on valmistunut 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on nyt ensimmäistä kertaa kattavasti koottu tulevan maakunnan toimintamenot, -tulot ja -kate. Valmistelussa on hyödynnetty kuntien tilinpäätöstietoja ja talousarvioita. Lisäksi on huomioitu yleinen kustannusten kehitys.  Toimintamenot on koottu valtionvarainministeriön antaman tehtäväluokituksen mukaan. 

Talouden lukujen kautta on muodostettu kokonaiskuva, mistä maakunnan toimintamenot koostuvat ja miten ne jakautuvat eri tehtäviin ja palveluihin. Koetalousarvio ei sido tulevaa maakuntaa nyt esitettyyn tasoon, vaan antaa pohjatietoa jatkovalmisteluun ja rahoitusneuvotteluja varten.  

Maakunnan koetalousarvio toimii pohjana valtiovarainministeriön kanssa käytävissä keskusteluissa talouden ja toiminnan neuvottelupäivillä huhtikuussa 2019. 

“Tavoitteena neuvottelupäivillä on harjoitella maakunnalle annettujen tehtävien yleiskatteellisen rahoituksen allokointia ja antaa järjestäjälle kokonaiskuva tulevan maakunnan taloudesta. Samalla mallinnetaan tulevan maakunnan talousarviota”, kertoo talouden hallinnon valmistelija Tuula Kuvaja Lapin maakunta- ja sote-uudistuksesta.  

Tulevan Lapin maakunnan keskeisiä talouden avainlukuja koetalousarviosta 2021

Lapin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle kokouksessa 5.2.2019 esiteltyjä talouden avainlukuja perustuen koetalousarvioon 2021.

Tarkastele talouden lukuja tarkemmin täältä: Lapin koetalousarvio 2021 esitys vatelle 5.2.2019 Tuula Kuvaja

Satasivuinen koetalousarvio on valmisteltu yhdessä maakunnan valmistelijoiden, valmisteluryhmien ja uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa.  

 

Koetalousarviota hyödynnetään keskusteluissa maakuntien rahoituskriteereistä 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, maakuntajohtaja Mika Riipi kertoo, että tulevan maakunnan rahoitus on ollut maakuntien ensimmäisistä rahoituslaskelmista lähtien Lapin edunvalvonnan kärkiä. Nyt valmistuneen koetalousarvion kautta voidaan osoittaa konkreettisesti, kuinka hankalaan tilanteeseen Lappi joutuu, jos nyt esitettyihin rahoituskriteereihin ei tehdä muutoksia.  

Myös Lapin liiton hallitus käsittelee hallitusohjelmatavoitteita ja sen yhteydessä maakuntien rahoituskriteereitä maakuntalakien käsittelyn jälkeen maaliskuussa. Lapin erityispiirteet kuten erityisen pitkät etäisyydet ja harva asutus sekä saamenkieliset palvelut eivät näy nykyisessä rahoitusmallissa.  

“Edunvalvonta maakunnan rahoituksesta on nyt tarpeen. Koetalousarvio toimii tämän työn tukena.  Tuleva Suomen hallitus tekee päätöksiä myös maakuntien rahoituksen osalta seuraavan vuoden aikana. Rahoituskysymys on ratkaisevaa koko Lapin tulevaisuudelle”, tiivistää maakuntajohtaja Riipi.   

 

Järjestäjän sote-tehtävät vaativat tiedon hallintaa 

Lapin sote-muutoskoordinaattori Miia Palo esitteli väliaikaisella valmistelutoimielimelle tulevan maakunnan sote-järjestämisen tarkennettuja tehtäviä. Järjestäjän tehtäväkokonaisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa edellyttävät monialaista osaamista.  

Sote-järjestämiseen liittyviä tehtäviä ovat mm. palvelujen suunnittelu ja seuranta, ohjaus ja valvonta, palvelujen hankinta ja hallinta, kehittäminen sekä yhteistyö maakuntien- ja eri toimijoiden kesken. Osa tehtävistä on yhteisiä koko maakuntakonsernin sisällä esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, valmius ja varautuminen sekä tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen 

Väliaikainen valmistelutoimielin nosti esille vaikuttavuuden mittaamisen ja tarkastelun merkityksen  konsernirakenteen jatkovalmistelussa. Sote-muutoskoordinaattori Miia Palo oli samaa mieltä: 

“Koko uudistuksen onnistumisen keskeinen asia on tiedon hallinta. Miten saadaan vertailtavaa tietoa palveluista, niiden kustannuksista ja vaikuttavuudesta? Tulevaa maakuntaa johdetaan tiedolla.” 

Osana sote-järjestämisen päätöksentekomatriisia, valmistelutoimielimen henkilöstön edustaja Esa Rusanen nosti esille, että nyt hahmoteltavissa päätöksentekojärjestelmissä on tärkeä tunnistaa ja nostaa näkyville asiat, jotka edellyttävät yhteistoiminnasta annetun lain mukaista käsittelyä.  

 

Rekrytoinnit käynnistetään, palkkausjärjestelmää vielä valmistellaan 

Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle esiteltiin myös ehdotus väliaikaishallinnon vaiheen projektiluonteisten tehtävien työn vaativuuden arvioinnin kriteereistä.  Palkkausta koskevan päätöksenteon pohjaksi päätettiin hankkia tarkennettua tietoa seuraavaan kokoukseen esimerkiksi muiden maakuntien valmistelutehtävien palkkauksen tasoista sekä järjestelmän käyttöönoton arvioiduista kustannuksista.  

Nyt suunnitteilla olevat rekrytoinnit kuitenkin päätettiin käynnistää mahdollisimman pian. Palkkauksen osalta tuodaan esille, että pohjana on kvtes:n mukainen tehtävien vaativuusarviointi ja lisäksi hakijoille annetaan mahdollisuus oman palkkatoiveen esittämiseen.  

 

Konsernirakenteen valmistelussa siirrytään vähitellen seuraavaan vaiheeseen 

Maakunnan palvelutuotannon ja erityisesti liikelaitoksen valmistelun käynnistäminen on priorisoitu kiireelliseksi. Liikelaitoksen valmistelu käynnistyy projektipäällikön rekrytoinnilla ja lisäksi hänen työnsä tueksi perustetaan projektiryhmä.  

Hallintosäännön kirjoittaminen käynnistyy helmikuussa. Maakunnan ohjausmekanismien määrittelyn tueksi järjestetään maaliskuussa kaksi työpajaa, jossa hahmotetaan ohjausmekanismeja simuloimalla sote-järjestämisen ja liikelaitoksen välistä suhdetta.  

 

Lisätietoja 

Muutosjohtaja  
Marja Perälä  
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi  
p. 040 768 8752 

  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja  
Mika Riipi  
mika.riipi(at)lapinliitto.fi  
p. 044 767 4200