Palaa listaukseen

Maakunnalliseen ICT-valmistelun tarvitaan tarkennettua tietoa ja lisää resursseja, toteaa ICT-työryhmä

Lapin maakunnallisen ICT-valmisteluryhmän kokouksessa 19.4.2017 keskeisiä käsiteltäviä teemoja olivat nykytilaan koskevan tarkennetun tiedon keruun tarpeet, työsuunnitelman rakentaminen ja hankehakemuksen työstäminen. Lisäksi kokouksessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoro sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään liittyvästä kansallisesta kehittämishankkeesta.

Tulevan Lapin maakunnan kokonais-ICT-arkkitehtuurin rakentamiseksi tarvitaan varsin kattavaa tietopohjaa nykytilasta sekä eri organisaatioissa käytössä olevista järjestelmistä. Kokouksessa käytiin läpi kunnista kerätyt käytössä olevia tietojärjestelmiä koskevat tiedot sekä sovittiin, että käynnistetään vielä yksityiskohtaisempi kartoitus keskeisimmistä järjestelmistä. Yksityiskohtainen tiedon keruu nähtiin välttämättömäksi, jotta saadaan kokonaisuus hallintaan ja voidaan rakentaa edellytykset välttämättömällä tiedon liikkumiselle järjestelmien ja organisaatioiden kesken.

Seuraavaksi työsuunnitelma toimenpiteistä, joilla turvataan häiriötön siirtymä

Sitä mukaan kun saadaan riittävän kattavaa tietoa nykytilasta, rakennetaan työsuunnitelmaa siitä, miten ja minkälaisin toimenpitein turvataan palvelujen saatavuus ja hallinnon toimivuus mahdollisimman häiriöttömästi siirtymävaiheessa 1.1.2019. Huomioiden, että työsuunnitelman tulee olla valmiina kesäkuun 2017 puoliväliin mennessä, päätettiin käynnistää sen työstäminen välittömästi jo kerätyn tiedon pohjalta sekä hyödyntäen maaliskuussa 2017 pidetyn työpajan materiaalia (LINKKI) ja valtakunnallista tiekarttaa.

Alueellinen ICT-valmistelu edellyttää riittävää resursointia. Tällä hetkellä maakuntien liitot voivat hakea rahoitusta valmisteleviin toimenpiteisiin kuluvalle vuodelle. Päätettiin esittää maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmälle, että Lapin liitto hakisi rahoitusta alueelliseen ICT-valmisteluun.

Alustavaa alueellista hankesuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kesken ja se pitäisi sisällään koko maakunnan palveluarkkitehtuuria koskevan valmistelun, huomioiden kuntayhteistyön. Alustavasti työryhmä on arvioinut, että alueelliseen ICT-valmisteluun tarvittaisiin noin neljä asiantuntijaa palkattavaksi loppuvuodelle.

Kokouksessa asiantuntijapuheenvuoron käytti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta (POSKE) aluekoordinaattori Nina Peronius, joka kertoi sosiaalipalveluita koskevasta kansallisesta järjestelmien kehittämistyöstä. Kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on, että vuonna 2021 sosiaalipalveluissa olisi käytössä yhteinen tietojärjestelmä ja siihen liittyen riittävän yhdenmukaiset toimintamallit.

Lisätietoja:

Harri Ihalainen
työryhmän puheenjohtaja
harri.ihalainen@rovaniemi.fi

Marja Perälä
työryhmän sihteeri
marja.perala@lapinliitto.fi