Palaa listaukseen

Liikelaitoksen palvelutuotannon valmistelu käynnistyy

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen käynnistetään maakunnan liikelaitokseen sijoittuvan palvelutuotannon valmistelu. Tämänhetkisen aikataulun mukaan maakunnat aloittavat 1.1.2021 ja tällöin Lapin maakunnan liikelaitoksella tulee olla valmius tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut. Lapissa on linjattu, että molemmat toiminnot tulisivat samaan liikelaitokseen. Maakunnan tietoteknistä perusympäristöä aletaan rakentaa ja testata alkuvuodesta 2019. Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 8.1.2019. 

Kokouksen esityslista löytyy sähköisestä asiakirjahallintojärjestelmästä. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin Lapin maakuntavalmistelun tilannekuvaa. Tilannekuvassa on arvioitu maakunnan tehtävien ja kustannusten tasapainoa. Tilannekuvassa nostetaan esille keskeisenä asiana rahoituksen riittämättömyys. Reilun 35 miljoonan rahoitusvaje voi jopa muodostua uhkaksi palvelujen yhdenvertaisuudelle. Rahoituskriteereissä ei ole huomioitu Lapin erityispiirteitä, kuten pitkiä etäisyyksiä, harvaa väestöä ja alueen laajuutta. Lisäksi tilannekuvassa nostetaan esille pelastushelikopterin toiminnan rahoittaminen, saamenkielisten palvelujen tuottaminen ja isot ICT-kustannukset hajanaisten järjestelmien vuoksi. 

 

Tavoitteena saada lait eduskunnan käsittelyyn helmi-maaliskuun taitteessa 

Muutosjohtaja Marja Perälä kertoi maakunta- ja sote-uudistuksen tämänhetkisestä aikataulusta ajankohtaiskatsauksessaan. Tämän hetken tiedon mukaan kuulemiset maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketteihin liittyen päättyisivät 17.1.2019. Perustuslakivaliokunta antaisi lausunnon tammikuun loppuun mennessä. Sosiaali-ja terveysvaliokunta tarvitsee tämän jälkeen noin kolme viikkoa lakipaketin käsittelyyn. Tämän jälkeen esityksen on määrä mennä eduskuntakäsittelyyn viimeistään maaliskuun alussa. 

Lue koko ajankohtaiskatsaus täältä. 

 

Liikelaitoksen valmistelu käynnistyy

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa käynnistetään liikelaitoksen valmistelu välittömästi lainsäädännön etenemisen varmistuttua. Tämänhetkisen aikataulun mukaan maakunnat aloittavat 1.1.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tuotantovastuu on hallituksen esityksen mukaan tarkoitus antaa liikelaitoksille. Lapissa on linjattu, että molemmat toiminnot tulisivat samaan liikelaitokseen. 

Tulevan liikelaitoksen valmistelutehtävät on listattu. Lisäksi on tehty alustavaa hahmotelmaa projektisuunnitelmasta, sen eri vaiheista ja aikatauluista. Liikelaitoksen valmistelun johtamiseen ja projektihallintaan palkataan vuodeksi 2019 projektipäällikkö. Vate linjasi, että projektipäällikön tueksi perustetaan ohjausryhmä. 

Liikelaitoksen valmistelu on iso osaprojekti ja aikataulullisesti erittäin haastava. Se edellyttää olemassa olevien organisaatioiden mukanaoloa sen lisäksi, että nykyisten sote-palveluiden valmistelijoiden työpanosta suunnataan liikelaitoksen valmisteluun. 

 

Konsernirakenteen valmistelu jatkuu 

Konsernirakenteen valmistelu jatkuu ja konkretisoituu. Tammikuun kokouksessa käsiteltiin periaatteellisia linjauksia päätösvallan jakautumisesta. Huomattava osa asioista valmistellaan jatkossakin viranhaltijapäätöksinä. Poliittista päätöksentekoa tarvitaan maakunnan toiminnan kannalta merkittäviin asioihin. Esimerkiksi talouteen liittyvistä asioista, strategioista, toiminnan keskeisistä linjauksista ja periaatteista päätetään poliittisella tasolla. Viranhaltijatasolla tehdään esimerkiksi yksilöä koskevat päätökset. 

Muutosjohtaja Marja Perälä totesi, että valmistelussa mennään koko ajan lähemmäs konkretiaa: 

”Olemme nyt selkeästi suuntautumassa tulevan maakunnan valmistelussa kohti konkretiaa. Tällä hetkellä rakenteiden valmistelun painopisteenä on määritellä, mitkä ovat maakunnan eri toimielinten, maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja lautakuntien tehtävät, valta ja vastuusuhteet.” 

Tammikuun loppuun mennessä valmistuu aluekehittämisen tehtävien tarkennukset sekä esitys vaihtoehdoista, joilla tehtävät voitaisiin organisoida. Konsernirakenteen toisen vaiheen esitykset lähetetään helmikuussa lausunnoille politiisille piirijärjestöille, uudistuksessa mukana oleville organisaatioille, valmisteluryhmille ja yhteistoimintaelimille. Myös sote-järjestämisen jatkovalmistelu käynnistyy alkuvuodesta 2019 ja sitä koskevat esitykset käsitellään helmikuun väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa. 

Lisätietoa konsernirakenteen jatkovalmistelusta löytyy täältä. 

 

Käytännön järjestelyjä valmistautumisessa väliaikaishallintoon  

Tammikuun kokouksessa sovittiin käytännön toimenpiteistä siirryttäessä esivalmisteluvaiheesta viralliseen väliaikaishallinnon vaiheeseen. Lapin liiton hallitukselle tehdään esitys, että väliaikainen valmistelutoimielin jatkaisi toimintaansa nykyisellä kokoonpanolla ja se aloittaisi toimintansa virallisesti toukokuun alussa 2019.  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta on määritelty maakuntia koskevassa toimeenpanolaissa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on muun muassa selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja päättää maakunnan talousarviosta ennen kuin maakuntavaltuustot aloittavat työnsä. Yksi tärkeä tehtävä on myös maakuntavaalien järjestäminen syksyllä 2019.  

Lakien voimaantulo mahdollistaa maakuntaan siirtyvää henkilöstöä koskevan tiedon kokoamisen sekä siirtyviin sopimuksiin liittyvien neuvottelujen käynnistämisen. Väliaikainen valmistelutoimielin voi tehdä määräaikaisia rekrytointeja 31.12.2020 saakka sekä maakunnan toiminnan kannalta välttämättömiä sopimuksia 31.12.20121 saakka. Väliaikainen valmistelutoimielin ei kuitenkaan saa käyttää maakuntaa koskevaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa eikä tehdä maakuntaa koskevia päätöksiä. 

 

Lapin maakunnan tietoteknisen perusympäristön rakentaminen ja testaaminen aloitetaan

Lapin maakunnan tietoteknistä perusympäristöä aletaan rakentaa ja testata. Neuvotteluja yhteistyöstä jatketaan Pohjois-Suomen kuntien omistaman LapIT Oy:n kanssa. Alkuvaiheessa infran käyttäjiä ovat maakunnan valmistelussa mukana olevat. Myöhemmin kapasiteettia laajennetaan niin, että infra saadaan koko Lapin maakunnan henkilöstön käyttöön. 

Projektin tavoitteena on määritellä ja luoda edellytykset maakunnan toimivalle tietotekniselle ympäristölle. Lisäksi tavoitteena on luoda yhteistyömalli maakunnan ja organisaation sisäisen yksikön (in house -toimijan) kesken palvelutuotannon tueksi. Projektin aikana myös testataan infraympäristöä ennen kuin se laajennetaan koko maakunnan ympäristöksi. Samalla saadaan tietoa siitä, millainen työmäärä ja kustannustaso tulee olemaan, kun infraympäristö laajennetaan koko maakunnan käyttöön. 

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous on 5.2.2019. 

 

Lisätietoja: 

Muutosjohtaja 
Marja Perälä 
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi 
p. 040 768 8752

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja 
Mika Riipi 
mika.riipi(at)lapinliitto.fi 
p. 044 767 4200