Palaa listaukseen

Lapin maakuntavalmistelussa takana tehokevät - valtakunnallista tilannetta seurataan 

Valtakunnallisesti maakunta- ja sote-uudistuksen osalta eletään mielenkiintoisia aikoja. Lapissa valmistelua viedään eteenpäin suunnitelmien mukaisesti ellei valtakunnallisesti toisin päätetä.  Lapin maakunta ja sote-uudistuken valmistelutoimielin käsitteli kokouksessaan kevään 2018 aikana työstettyjä materiaaleja ja työsuunnitelmia syksylle 2018. Valmistelutoimielin kokousti viimeistä kertaa ennen kesälomataukoa tiistaina 26. kesäkuuta 2018.  

Kokouksen esityslista löytyy asiakirjahallinto-ohjelmasta.

 

Pääministeri Sipilän tiistaina 26.6.2018 päivällä antaman lausunnon mukaan vaalit järjestettäisiin keväällä 2019 ja maakuntien aloitus lykkääntyisi vuodella. Miten tämä vaikuttaa Lapin valmisteluun? 

”Valtakunnallinen tilanne ja aikataulujen epävarmuus ovat aiheuttaneet kysymyksiä siitä, miten uudistus etenee meillä Lapissa. Eduskunnanhan oli tarkoitus käsitellä yhtäaikaisesti maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lait nyt kesällä 2018. Käsittely kuitenkin siirtyy ja näiden lakien hyväksymisaikataulusta riippuu vaalien ja maakuntien aloittamisen ajankohta. Seuraamme tilannetta tiiviisti ja jatkamme valmistelua suunnitelmien mukaan ellei toisin valtakunnallisesti päätetään”, kertoo Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Mika Riipi valmistelutoimielimen kokouksen jälkeen tiistaina. 

 

Sote-tukipalveluihin liittyen aloitetaan kartoitus kuntien kanssa syksyllä 

Sote-tukipalveluja (ateria-, kiinteistö- ja siivouspalvelut) koskeva alustava selvitys esiteltiin Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa. Selvityksessä esiteltiin vaihtoehtoiset tavat sote-tukipalveluiden tuottamiseen. Valmistelutoimielin päätti selvittää kesälomien jälkeen, ovatko kunnat kiinnostuneita perustamaan yhdessä maakunnan kanssa in house-periaatteella toimivan yhtiön. 

Valmistelutoimielin käsitteli myös tiedolla johtamista Lapin maakuntavalmistelussa ja päätti, että Lapin sairaanhoitopiiri toimii maakunnallisen tietojohtamisen vastuullisena valmistelijana. Valmistelu vaiheistettiin niin, että liikkeelle lähdetään sote-palveluista ja myöhemmin kytketään mukaan maakunnan muita palveluja koskevat tarpeet. 

 

SWOT-analyysi nosti esiin maakunnan järjestämisen vahvuuksia ja heikkouksia 

Lapin maakuntavalmistelussa on loppukevään aikana päivitetty toimintaympäristön kuvaus ja tehty maakunnan järjestämistehtävän SWOT-analyysi ja riskikartoitus jatkovalmistelun ja strategiatyön pohjaksi. Toimintaympäristön kuvauksen pohjana käytettiin muun muassa Lapin luotsi –ennakointitietoa.  

Riskikartoituksessa suurimmiksi riskeiksi tunnistettiin muun muassa rahoitus ja sen riittävyys sekä talouden suunnittelu ja hallinta. Muiksi riskeiksi mainittiin muun muassa kuntien omat järjestämiseen liittyvät ratkaisut, lakien viivästyminen sekä ICT ja tietojärjestelmät. 

”Menestyvällä maakunnalla on vahva ja rohkea strateginen rooli ja sitä johdetaan tiedolla.  Keskeinen menestymisen edellytys on riittävä yhtenäisyys. Tarvitsemme ympärillemme verkostoja ja lisäarvoa voimme tuottaa kumppanuuksilla, joista yksi keskeinen on kunta – maakunta yhdyspinta”, totesi muutosjohtaja Marja Perälä SWOT-analyysin loppupäätelmänä.  

 

Sote-valmistelun kokonaissuunnitelmalla kohti syksyä 

Lapin väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi keskeiset sosiaali- ja terveyspalveluiden- sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelun työsuunnitelmat.  

Lapin maakuntavalmistelun sote-sparrausryhmä on yhdessä sote-valmistelijoiden kanssa työstänyt kevään aikana sote-valmistelun kokonaissuunnitelmaa hyödyntäen valtakunnallista valmistelua ja Lapin yhteistyöverkostoja.  Lisätietoa kokonaissuunnitelmasta löydät esityksestä.

”Meillä on hyvä kokonaiskuva tarvittavasta valmistelutyöstä Lapissa. Otamme siitä konkreettiseen valmisteluun palan kerrallaan. Yhteen sovitamme suunnitelman valtakunnalliseen aikatauluun sen mahdollisesti muuttuessa”, sanoi sote-muutoskoordinaattori Miia Palo tiistaina. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) ja sen johtaminen on osa tulevan maakunnan strategista tehtävää. Maakunnan velvollisuutena on myös laatia alueellinen hyvinvointikertomus sekä arvioida toimenpiteiden vaikutukset maakunnan väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi ja terveyserojen tasaaminen. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti perustaa Lapin maakuntavalmisteluun hyte-työryhmän esityksen mukaisesti.  

Kokouksessa käsiteltiin myös järjestöfoorumin tekemää esitystä esteettömyyden huomioimisesta maakunnan valmistelussa ja toiminnassa. Valmisteluvaiheessa tämän huomioiminen kytkettiin osaksi osallisuuskoordinaattorin tehtävää. Lisäksi päätettiin, että järjestöneuvottelukunta kytketään tiiviisti mukaan valmisteluun oman roolinsa kautta. 

 

Väliaikaishallinnonvaiheessa henkilöstö siirtyy maakuntaan 

Väliaikaishallinnon vaiheeseen siirryttäessä, valmisteluhenkilöstön on tarkoitus siirtyä maakunnan palvelukseen. Tässä yhteydessä valmistelussa mukana olevien henkilöiden tehtävän vaativuudet tulee arvioitavaksi KVTES:n pohjalta. Tällä hetkellä valmistelua tehdään yhteistyösopimukseen perustuvana ja kukin omalla palkallaan. Muutosvaiheen projektiluonteisilla tehtävillä ei kuitenkaan oteta kantaa tulevan maakunnan palkkauksen periaatteisiin eikä tasoihin.  

Kokouksessa annettiin myös muutosjohtajalle toimivaltuudet käydä neuvotteluja toimitiloista valmisteluun palkatulle henkilöstölle. Toimitiloja on haettu kevään aikana lehti-ilmoituksella. Maakuntajohtaja valtuutettiin tarvittaessa vuokrasopimuksen allekirjoittajaksi. 

 

Maakuntavalmistelun valtionavustus loppuvuodelle 2018 

Lappi saa valtionvarainministeriöltä maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvää valtioavustusta ajalle 1.6. – 31.12.2018 yhteensä 1.043.993 euroa. Nyt jaettavana olevalla määrärahalla voidaan kattaa 95 %:sti valmistelusta aiheutuvat kustannukset. Omavastuuosuus kerätään valmisteluun osallistuvien organisaatioiden työpanoksena.  

Valtionvarainministeriö on antanut maakunnille toimivaltuudet esimerkiksi rekrytoida nyt jaetulla avustuksella valmistelijat vuoden 2018 loppuun saakka. Ministeriö on ilmoittanut ottavansa taloudellisen vastuun siitä, että mahdolliset muutokset aikataulussa tai uudistuksen etenemisessä eivät aiheuta maakuntien liitoille taloudellisia vaikeuksia tai jopa ongelmia 

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous on suunniteltu järjestettävän 21. elokuuta 2018.  

 

Lisätietoja: 
 
Muutosjohtaja 

Marja Perälä 
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi 
p. 040 768 8752 
 

Mika Riipi  
maakuntajohtaja  
p.  044 767 4200  
mika.riipi(at)lapinliitto.fi