Palaa listaukseen

Lapin maakuntavalmistelussa siirrytään askeleen lähemmäs konkretiaa

Lokakuussa 2018 Lapin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle tuotiin tiedoksi sote-kehittämisen kokonaissuunnitelma, joka on konkreettinen tuotos vuoden aikana tehdystä sote-valmistelun työstä. Valmistelutoimielin käsitteli myös tulevan maakunnan konsernirakenteen perusrakenteen jatkotyöstämistä.  Lapin maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui tiistaina 23.10.2018.  

Kokouksen esityslista löytyy täältä.

“Valtiovarainministeriön tekemän selvityksen perusteella Lapin maakuntauudistuksen valmistelu on kirinyt muita maakuntia kiinni.  Lapissa valmistelua on jatkettu suunnitelmien mukaan ja yhteistyö organisaatioiden kesken on ollut sujuvaa”, kertoo maakuntien tilannekuvasta Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Jaakko Ylinampa Lapin ELY-keskukselta. 

Muutosjohtaja Marja Perälä kertoi Lapin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle yleisissä terveisissä muun muassa tulevan maakunnan uusista rahoituslaskelmista ja Pohjoisten maakuntien yhteisestä
markkinaselvityksestä.  

“Lapin maakunnan laskennallinen rahoitusosuus vuonna 2025 on noin 722 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa nykyiseen kustannustasoon verrattuna noin 35 miljoonan euron vähennystä. Asukasta kohden vähennys on -195 euroa. Ainoastaan Keski-Pohjanmaan vähennys -261 euroa on Lappia suurempi. Lapin osalta tilanne on huolestuttava siitäkin huolimatta, että laskelmat ovat vielä alustavia. Erityisen huolestuttavaa on lyhyt aikajänne, jonka kuluessa säästöjä pitäisi saada aikaan. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi tarvitaan jo välivuosien aikana toimenpiteitä, joilla varaudutaan tuleviin vuosiin”, sanoi muutosjohtaja Perälä. 

Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa ovat päättäneet tehdä yhteisen markkinaselvityksen pohjoisten alueiden yhteistyön mahdollisuuksista sote-peruspalveluiden osalta. Selvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. 

Touko-kesäkuussa 2018 UUSI LAPPI -kuntakierroksen yhteydessä haastateltiin maakunnan asukkaita ja kartoitettiin heidän näkemyksiään tulevan maakunnan palveluista. Lue tiedote kiertueen kyselytutkimuksen tuloksista täältä. 

Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen kokonaissuunnitelma  

Lapin maakuntavalmistelun sote-muutoskoordinaattori Miia Palo esitteli väliaikaiselle valmistelutoimielimelle sote-palveluiden kokonaissuunnitelmaa, johon on koottu yhteen kansiin se valmistelutyö, jota on tehty valmistelijoiden ja asiantuntijaryhmien yhteistyönä tähän mennessä. Kehittämissuunnitelmassa on tunnistettu sote-palveluihin liittyvät keskeiset palvelujen kehittämistarpeet tuleville vuosille sekä hahmotettu maakunnan tulevaa palvelujen järjestämistä. Kehikoksi nimetty kokonaissuunnitelma löytyy täältä. Kiitokset kaikille työhön osallistuneille! 

Osana sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaiskatsausta pysähdyttiin myös asiakas- ja potilastietojärjestelmien nykytilan äärelle. Lapin lähtötilanne on haasteellinen. Sote-asiakastieto- ja -potilastietojärjestelmät ovat tällä hetkellä tunnistettu selkeäksi puollonkaulaksi tulevaisuuteen suuntautumiselle. Erilaisia järjestelmiä on käytössä yhteensä 38.  

“Koko alueen yhteisillä nykyaikaisilla järjestelmillä olisi mahdollista saada toiminnallisia etuja ja myös kustannussäästöjä. Toiminnallisia etuja olisivat muun muassa digi- ja etäpalvelujen käyttöönoton ja paikkariippumattomien palvelujen mahdollistuminen. Järjestelmä mahdollistaisi myös asiakkaiden osallistumisen palveluihin ja tiedon näkyvyyden”, kertoi Lapin sote-muutoskoordinaattori Miia Palo väliaikaiselle valmistelutoimielimelle asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvistä mahdollisuuksista, jos yhteinen ratkaisu löytyisi. 

 

Tavoitteena onnelliset ja hyvinvoivat ikäihmiset 

I&O-kärkihankkeen muutosagentti, ikäihmisten palveluita suunnitteleva Johanna Lohtander kertoi väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ikäihmisten palveluiden kokonaissuunnitelmasta Lapin maakuntavalmistelussa.  

Neuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin käytännöt vaikuttavat tehtyihin asiakaspäätöksiin. Keskitettyyn alueelliseen ja monikanavaiseen neuvontaan ja asiakasohjausmalliin panostaminen tulevassa maakunnassa on todella tärkeää. Hyvällä neuvonnalla ja ohjauksella saadaan aikaan laadukasta palvelua ja samalla kustannusten kasvun hillintää. Vaikuttavilla hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimintamalleilla vaikutetaan ikääntyneiden hyvinvointiin. Järjestöjen integroiminen työhön alusta saakka on välttämätöntä. Myös Lapin vanhusneuvoston asiantuntemusta hyödynnetään työssä. 

 

Maakuntakonsernin rakentamisessa siirrytään tehtävien organisoinnin valmisteluun 

Lapin maakuntavalmistelu pyysi syykuun loppuun mennessä lausuntoja kevään aikana työstetystä konsernirakenteesta. Lausuntoja annettiin yhteensä 25. Konsernirakenteen perusratkaisujen lisäksi lausunnoissa tuotiin esille tarpeita, jotka tulisi huomioida jatkovalmistelussa. Katso täältä päivitetty kuva konsernirakenteesta. 

Poliittiseen rakenteeseen ei esitetty muutoksia. Jatkovalmistelua tehdään kahden lautakunnan mallilla. Keskeistä on tarkentaa valtuuston, hallituksen ja lautakuntien keskinäistä roolia sekä valta- ja vastuusuhteita. Lisäksi ratkaistavaksi tulee saamelaisten edustus lautakunnissa osana hallintosäännön valmistelua. Liikelaitosten osalta valmistelua jatketaan yhden liikelaitoksen mallilla, mutta siinä turvataan pelastuslaitoksen asema esimerkiksi resursoinnissa. 

Konsernirakenteen jatkovalmistelua koordinoi keväällä nimetty työryhmä, jonka kautta asiat tuodaan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ja viedään tarvittaessa poliittiseen seurantaryhmään.  Itse jatkovalmistelua tehdään konkreettisesti organisaatioiden, valmistelijoiden ja valmisteluryhmien yhteistyönä. 

 

Valmisteluvastuuta poro- ja koltta-asioissa sekä maksajaviraston ja matkapalveluiden osalta ELY-keskukselle 

Lapin maakuntavalmistelu on kysellyt uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kiinnostusta valmisteluvastuun ottamiseen. Tässä kokouksessa väliaikainen valmistelutoimielin päätti muun muassa poro- ja koltta-asioiden, maksajavirastotehtävien ja matkapalveluiden valmisteluvastuun siirrosta Lapin ELY-keskukselle.  Siirto edellyttää vastuuhenkilön nimeämistä. Kustannukset korvataan siltä osin, kun ne ovat organisaatiolle ylimääräisiä, valmistelusta aiheutuvia. 

Maakuntastrategiatyö käynnistyy tammikuussa työpajatyöskentelynä. Maakuntastrategian valmistelun painopiste on tietopohjan kokoamisessa ja vaihtoehtojen valmistelussa tulevalle maakuntavaltuustolle.  

Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous on tiistaina 13.11.2018. 

 

Lisätietoja: 

Muutosjohtaja  
Marja Perälä  
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi  
p. 040 768 8752  

Ylijohtaja  
Jaakko Ylinampa 
jaakko.ylinampa(at)ely-keskus.fi 
p. 040 848 0077