Palaa listaukseen

Lapin liiton sote- ja maakuntauudistuksen lausunnon yhteenveto

Lapin liiton hallitus lausui sote- ja maakuntauudistuksesta 31.10.2016 kokouksessaan.

Uudistuksen tavoitteet ja maakuntalaki

Sote-palveluiden kokonaisintegraatio ja siten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen tulee olla koko uudistuksen keskeisin tavoite, myös valinnanvapautta säädettäessä.

Maakuntien omissa palvelulupauksissa tulee määritellä lähipalvelut ja niiden saatavuus. Rahoituksessa tulee huomioida lähipalveluiden uudet muodot ja monikanavaisuus sekä niiden eteen tehty kehittämistyö.

Maakuntien itsehallinto tulee toteuttaa siten, että maakunnat vastaavat itse tehtävien, talouden ja muun organisoitumisesta. Tätä ei tule lain tasolla säätää. Vaikka järjestäminen ja tuottaminen erotellaan, tulee se jättää maakunnan itse ratkaistavaksi. Yhtiöittämisvelvoite ja valinnanvapaus tulevat pirstaloittamaan palvelut eri tuottajille, mikä on tavoitellun integraation ja yhdenvertaisten palveluiden kannalta erittäin iso ongelma. Maakunnan tulee itse päättää omasta organisaatiostaan. Liian vahva valtion ohjaus ei saa horjuttaa maakunnan itsehallinnollista asemaa.

Valtakunnallisten palvelukeskusten osalta tulee uudelleen arvioida, mitä on järkevää hoitaa palvelukeskuksen kautta ja mitä alueilla, esim. nykyisiä olemassa olevia toimivia tukipalvelurakenteita hyödyntäen. Joka tapauksessa valtakunnalliset palvelukeskukset tulee toimia/muodostaa hajautetulla mallilla ja siten, että operatiivisesta toiminnasta vastaa maakunta.

Uudistuksen voimaantulon siirtymävaiheen tulee olla tarpeeksi väljä/pitkä ja maakunnan ja kuntien itse määriteltävissä. Lailla ei ole tarpeen määrätä, että kaikki organisaatiot ovat täydessä toimintavalmiudessa 1.1.2019, vaan ne voidaan toteuttaa vaiheittain, maakunnan ja kuntien itse määrittämällä aikataululla.

Voimaanpanolaki

Kuntien tuloveroprosentteihin ei tule asettaa rajoituksia.

Valtionosuusuudistuksessa tulee varmistaa kaikkien kuntien toimintakyky.

Voimalaitosten (vesivoima, tuulivoima) kiinteistöveroa ei tule siirtää tasausjärjestelmään.

Kuntien kiinteistöjen ja irtaimiston osalta tulee luoda valtakunnallinen kompensaatiomalli.

Maakuntien rahoituslaki

Asukastiheyskertoimen painoarvoa tulee nostaa, jotta Lapin erityisolosuhteet tulevat huomioiduksi.

Lapin asema matkailumaakuntana tulee huomioida. Maakunnan valmius- ja palvelutaso ei voi perustua pelkkään asukaslukuun.

Selvitys maakuntaverotuksesta on käynnistettävä heti. Itsehallinto toteutuu vain verotusoikeuden kautta.

Muut huomiot

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuun tulee olla 18 maakunnalla tasavertaisesti.

Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoon perustuvien saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tulee laissa osoittaa erillismääräraha. Vieraskielisyyskerroin ei turvaa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta.

Lausuntopyyntö löytyy sivustolta www.alueuudistus.fi.