Palaa listaukseen

Kuntien välinen yhteistyö Itä-Lapissa konkretisoituu hyvinvointityöryhmässä

Lapin liiton Maaseudun arjen palvelusverkosto -hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Itä-Lapin kuntayhtymän hyvinvointityötyhmän kanssa työryhmän perustamisesta 2017 saakka. Hankkeen keskiössä olevalla arjen turva -toimintamallilla on pitkä tausta Itä-Lapin kunnissa aiempien hankkeiden kautta. Siksi ajatus kuntien välisestä yhteistyöstä, tiedon jakamisesta ja yhteiskehittämisestä on ollut luontevaa. Itä-Lappi on harvaanasuttua pitkien välimatkojen seutua, jossa jo olosuhteet haastavat pohtimaan, kuinka tuottaa palveluita resurssiviisaasti ja ennaltaehkäisevästi – hyvinvointia ja terveyttä edistäen.

Hyvinvointityöryhmän toiminnan keskiössä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte. Hyte tulee sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa korostumaan tärkeänä kuntien tehtävänä esimerkiksi hyte-kertoimen myötä. Itä-Lapissa ollaan siis valmiina tulevaan aikaan, tulipa sote-uudistusta ei. Itä-Lapissa ollaan totuttu tekemään yhteistyötä eri kuntien välillä, mikä auttaa palveluiden järjestämisessä, kun resurssit ovat niukat.

Keskustelimme Itä-Lapin kuntayhtymän kehittämispäällikkö Dina Solatien kanssa Itä-Lapin kuntien yhteistyöstä.

Millaista yhteistyöstä Itä-Lapin kunnat tekevät kuntayhtymän kautta?

Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja -hankkeita. Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki, Sallan, Posion, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat. Kuntayhtymän tehtävänä on alueen kehittäminen yhteistyössä kaikkien osakaskuntien kanssa.

Kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä.

Itä-Lapin kuntayhtymällä on yhtymähallitus, johon kuuluu kuntajohtajat jokaisesta jäsenkunnasta ja luottamushenkilöitä. Hallitukseen kuuluu 15 henkilöä. Kuntayhtymällä on lisäksi erilaisia tiimejä ja työryhmiä. Esim. elinkeinotiimi, johon kuuluu alueen elinkeinokehittäjät ja yritysneuvojat. Elinkeinotiimin tehtävänä on edistää Itä-Lapin alueen toimijoiden välistä yhteistyötä, edistää ja kehittää alueen elinkeinoelämää sekä ideoida ja saada aikaan koko aluetta palvelevia kehittämis-, investointi- ja yritysryhmähankkeita.  Lisäksi reilu vuosi sitten perustettiin hyvinvointityöryhmä.

 

Mikä on Itä-Lapin hyvinvointityöryhmä? Miten se on syntynyt ja miten se toimii?

Hyvinvointityöryhmän tavoitteena on hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen Itä-Lapissa yhdessä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyvinvointityöryhmään kuuluvat myös Lapin liiton edustajat ja järjestöjen edustajat Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kautta.

Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on mm.

– tehdä yhteinen toimintamalli kuntien roolista hyvinvoinnin edistämisessä,

– kuntien ja järjestöiden yhteistyön tiivistäminen ja konkreettiset toimenpiteet,

– hyvien käytäntöjen levittäminen,

– tehdä rohkeita yhteisiä kokeiluja ja pilotteja,

– hankkeiden suunnittelu sekä

– Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen työn tuominen paremmin esiin kuntiin.

 

Mitkä ovat hyvinvointiyhteistyön edellytykset?

Kunnilla on hyvä yhteistyö maakunnan ja järjestöjen kanssa. Työryhmässä käydään avointa keskustelua asioista ja kokouksia pidetään säännöllisesti. Kokoukseen kutsutaan myös järjestöjen edustajia aina teeman ja paikkakunnan mukaan.

 

Millaisia konkreettisia esimerkkejä on kuntien välisestä yhteistyöstä?

Hyvä esimerkki on esim. nyt talvella 2019 tehty ”High Five -yhteistyöllä lisää hyvinvointia Itä-Lappiin” – hankesuunnitelma ja muut kuntayhtymän hankkeet sekä tehty edunvalvontatyö.