Palaa listaukseen

Kunnilta pyydetään kannanottoa yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 

Lapin maakuntavalmistelu kysyy Lapin kunnilta kantaa yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan. Kysymys on ratkaiseva maakunnan palvelutuotantoon ja toimintaan liittyen.  Lisäksi kunnilta kartoitetaan mahdollinen kiinnostus yhteistyöhön sote-tukipalveluissa, erityisesti ateria- ja siivouspalveluissa. Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 13. marraskuuta 2018. 

Tutustu koko esityslistaan. 

 

Yhteisellä asiakas- ja potilastietojärjestelmällä kohti alueellista palvelujen kokonaisuutta 

Lapissa on käytössä 38 erillistä asiakas- ja potilastietojen ydinjärjestelmää. Ne ovat pääosin paikkakuntakohtaisia vanhan polven järjestelmiä, jotka eivät mahdollista integroitumista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Konsolidoinneilla eli järjestelmien yhdistämisellä on mahdollisuus päästä seitsemään tietojärjestelmään. 

Mikäli maakuntaan saataisiin yksi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, luotaisiin hyvät edellytykset toiminnan ja palvelujen kehittämiselle, digitalisaation hyödyntämiselle palveluissa sekä toiminnalle monipaikkaisena työyhteisönä. Yksi järjestelmä myös takaisi asiakas- ja potilastiedon käytettävyyden, saavutettavuuden ja laadun, joista ennen kaikkea asiakkaat hyötyisivät.  

Lapin maakuntajohtaja ja väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Mika Riipi näkee kysymyksen tulevasta koko Lapin yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä kriittisenä. 

“Tulevalla maakunnalla on suuri haaste tuottaa palveluita entistä tehokkaammin vähenevillä rahoilla. Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on hyvin ratkaisevassa asemassa tulevan maakunnan kyvyssä tuottaa palveluita tulevaisuudessa. Se on myös potilasturvallisuuden näkökulmasta tärkeä asia.” 

Maakuntajohtaja toi kokoukseen terveiset Lapin maakuntavalmistelun poliittiselta ohjausryhmältä eli Lapin liiton hallitukselta. Lapin liiton hallitus puolsi esitystä yhteiseen järjestelmään ripeästi mukaan lähtemistä maanantaina 12. marraskuuta pitämässään kokouksessaan.  

”Yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan mukaan lähteminen on Lapille mahdollisuus ottaa loikka kohti integroitua alueellista palvelujen kokonaisuutta. Ilman yhteistä toiminta-alustaa toimintaa ei saada uudistettua ja rahoituskriisin riski on suuri. Ajankohta kuntien päätöksenteolle ei ole helppo, mutta kuntalaisten palvelujen kannalta asia on tärkeä”, sanoo Lapin sote-muutoskoordinaattori Miia Palo. 

Lue lisää järjestelmähankinnasta. 

 

Maakunnan ja kuntien yhteistyö sote-tukipalveluissa etenee 

Lapin maakuntavalmistelu lähestyy kuntia sote-tukipalveluihin liittyvällä kyselyllä, jolla kartoitetaan kuntien kiinnostusta lähteä mukaan valmistelemaan maakunnan ja kuntien yhteisen sidosyksikön perustamista ateria- ja siivouspalveluihin.  Kartoituksessa kiinnostuksensa ilmoittaneiden kuntien kanssa käynnistyy myöhemmin sidosyksikön suunnittelu.  

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen ateria- siivous- ja kiinteistöpalvelujen valmistelusta vastaava Aulis Martikainen esitteli väliaikaiselle valmistelutoimielimelle sote-tukipalveluista, erityisesti ateria- ja siivouspalveluista, tekemäänsä selvitystyötä.  Selvitystyössä nostettiin esille vaihtoehdot palvelujen järjestämiseksi, tarkennettiin nykytilan kuvausta sekä käytiin kuntien kanssa keskusteluja heidän suunnitelmistaan. 

Selvitystyön ja keskustelun perusteella ateria- ja siivouspalveluiden alatyöryhmä on omana kantanaan esittänyt yhteisen sidosyksikön perustamista. Sidosyksikön perustamisessa täytyy huomioida hankintoja koskevasta lainsäädännöstä tulevat reunaehdot, jotka eivät mahdollista kuntien suoraa palvelujen myyntiä maakunnalle.  Kysely kuntiin lähtee vuoden loppuun mennessä. 

Maakunnan muutoskustannukset 

Maakuntien koetalousarvioon liittyen valtionvarainministeriö on pyytänyt maakunnilta riskitarkastelun ja arviota muutoskustannuksista 26. marraskuuta 2018 mennessä. Muutoskustannuksilla tarkoitetaan kertaluonteisia kustannuksia, jotka aiheutuvat maakuntien perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä.  

Lapissa suurimmat muutoskustannukset liittyvät ICT-järjestelmiin. Lisäksi muutoskustannuksia aiheutuu hallinnon järjestämisestä, mihin katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi henkilöstön perehdytys ja muutoksen tuki, arkistojen siirrot ja liikelaitoksen toiminnan käynnistäminen. Myös palkkaharmonisaation kustannukset arvioidaan huomattaviksi.   


Valmistelutoimielin yhden keskitetyn tilannekeskuksen kannalla 

Ensihoidon, sosiaalipäivystyksen ja pelastustoimen operatiivisten tehtävien järjestäminen ja johtaminen edellyttää, että maakunta järjestää riittävät ympärivuorokautiset ja korkean turvatason päivystyspalvelut. Maakunnan tilannekeskuksen tehtävänä on tuottaa toimivaltaisten viranomaisten päivystys- ja valvontapalvelut sekä tukea viranomaisten toimintaa ja johtamista.  

Palvelut voidaan hankkia maakunnan ulkopuolelta tai ne voidaan järjestää hajautetusti, kuten nykyäänkin, tai ne voidaan keskittää yhteen monipalvelukeskukseen. Lapin väliaikainen valmistelutoimielin päätti kokouksessaan valita jatkovalmistelun pohjaksi Lapin yhden keskitetyn tilannekeskuksen mallin. 

 
Tavoitteena mahdollisimman rajattomat perheiden palvelut 

Lapin väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi kokouksessaan perhepalveluita koskevan työsuunnitelman.  

”Lapsiperheiden palveluita uudistetaan lasten oikeuksien näkökulmasta, jossa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut muodostavat eheän palvelukokonaisuuden. Lapsella tulee olla oikeus laadukkaisiin ja osaaviin palveluihin riippumatta siitä, missä päin Lappia hän asuu”, kertoo Harri Tiuraniemi, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman muutosagentti Lapin maakuntavalmistelusta. 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE-hankkeen päättyessä vuoden vaihteessa lapsi- ja perhepalveluita valmistellaan osana muuta maakuntauudistuksen valmistelua. Lue lisää LAPE-hankkeesta. 

 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen vuoden 2018 viimeinen kokous järjestetään tiistaina 11. joulukuuta.  

 

Lisätietoja: 

Muutosjohtaja  
Marja Perälä  
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi  
p. 040 768 8752  

Maakuntajohtaja   
Mika Riipi  
mika.riipi(at)lapinliitto.fi 
p. 044 767 4200