Palaa listaukseen

Iäkkäiden palvelujen suunnitelma tukee uudistuvia toimintamalleja ja kotona asumista painottavaa palvelurakennetta

Iäkkäiden yhteensovitetuista palveluista Lapin maakunnassa on tehty kokonaissuunnitelma. Suunnitelma on osa maakunnallista sote-valmistelua. Lapissa suunnitelman on laatinut yhdessä eri toimijoiden kanssa I&O-kärkihankkeen muutosagentti ja nykyinen Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen iäkkäiden palvelujen suunnittelija Johanna Lohtander. Mitä suunnitelma sisältää ja mitä sillä tavoitellaan? Miksi se on tehty ja miten sitä voidaan hyödyntää?

Johanna Lohtander, Lapin maakuntavalmistelun iäkkäiden palvelujen suunnittelija

Johanna Lohtander on suunnitellut iäkkäiden palveluiden kokonaissuunnitelmaa yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Iäkkäiden yhteensovitettujen palveluiden kokonaissuunnitelma liittyy Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut sekä kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Kuntien vanhusneuvostot osallistuivat suunnitteluun, ja suunnitelma oli myös verkossa kommentoitavana. 

– Suunnitelma on kirjallinen toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä. Paikalliset toimijat ovat hyväksyneet sen. Suunnitelman visiona on hyvinvoiva ja onnellinen ikäihminen, kertoo suunnitelmaa valmistellut Johanna Lohtander.  

Iäkkäiden palvelukokonaisuuden tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen. Sen tarkoituksena on lisätä ihmisen mahdollisuuksia elää itselleen merkityksellistä, hänelle parasta elämää sen hetkisessä arkiympäristössä. 

  

Tavoitteena asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut 

Suunnitelma toimii pohjana sille, että iäkkäiden palvelut olisivat yhdenvertaisia kaikkialla maakunnassa. Suunnitelman toimenpide-ehdotukset tukevat myös palvelurakenteen ja toimintamallien yhtenäistämistavoitteita. 

– Suunnitelman tavoitteena on yhdenvertaistaa iäkkäiden palveluja saatavuutta muun muassa yhtenäisillä myöntämisperusteilla.  Kuntien toimintamallit eroavat toisistaan, vaikka iäkkäiden tarpeet eri kunnissa ovat hyvin samankaltaisia. Tällä hetkellä käytössä on erilaisia palveluratkaisuja: on esimerkiksi kuntia, joissa ei ole ympärivuorokautista kotihoitoa tai kuntia, joissa ei ole lainkaan palveluasumista. Iäkkäälle tarjotaan tietysti sitä vaihtoehtoa, joka kunnassa on käytössä, pohtii Lohtander. 

  

Haussa Lapin yhteiset käytännöt ja uudistuvat toimintamallit 

Suunnitelmalla haetaan Lapin maakunnan yhteisiä ja uudistuvia toimintamalleja sekä hyviä käytäntöjä. Sillä halutaan viedä yhteisiä tavoitteita eteenpäin. 

– Suunnitelmalla luodaan alueellista kuvaa siitä, mihin on tarvetta kiinnittää huomiota. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen eri keinoin, kotikuntoutus ja toimiva asiakasohjaus sekä tieto siitä, mitä tukea ja millaisia palveluja iäkkäille on käytössä, kertoo Lohtander palvelujen yhteensovittamisen tärkeydestä.  

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnat laativat valtuustokausittain suunnitelman ikääntyvän väestön tukemisesta. Kunnat myös arvioivat joka vuosi palvelujen riittävyyttä ja laatua. Lohtander kannustaa kuntia hyödyntämään kokonaissuunnitelmaa: 

– Kokonaissuunnitelma toimii pohjana jatkovalmistelulle. Toivon, että kunnat hyödyntävät tätä suunnitelmaa vanhuspalvelulain edellyttämien suunnitelmien teossa ja seurannassa.

 

Kustannusten hillitseminen kotona asumista tukevalla palvelurakenteella 

Lappi on ikääntyvä maakunta, jonka kustannusten arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 20–30 % väestön ikääntymisen myötä. Kunnan ja tulevan maakunnan palvelurakenteella on suuri merkitys kustannusten kasvun vauhtiin. Kotona asumisen tukeminen osana kustannusten kasvun hillintää edellyttää muun muassa teknologian suurempaa hyödyntämistä, riittäviä kotiin saatavia palveluja ja erilaisia asumisratkaisuja. 

– Vaikka valtaosa iäkkäistä on itsenäisesti selviäviä, 25–30 % yli 75-vuotiaista tarvitsee säännöllisiä palveluja. Osa heistä tarvitsee paljonkin palvelujen yhteensovittamista. Palveluketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta kotihoitoon esimerkiksi kotiutustilanteissa näkyy asiakkaalle sujuvana toimintana, toteaa Lohtander. 

 

Tulevaisuuden visiona ikä- ja muistiystävällinen Lappi 

75 vuotta täyttäneitä tulee olemaan vuonna 2025 noin 30 % nykyistä enemmän. Iäkkäiden määrä kasvaa, ja se tulee näkymään yhteiskunnassamme ja arjessamme. Alla olevalla videolla Johanna Lohtander kertoo, mitä väestön ikääntyminen merkitsee ja miten se voitaisiin huomioida Lapissa. 

  

Tutustu iäkkäiden yhteensovitettujen palveluiden kokonaissuunnitelmaan tästä. 

 

Lisätietoja: 

Johanna Lohtander 
Suunnittelija/Ikäihmisten palvelut  
Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu 
johanna.lohtander(at)lapinmaakunta.fi 
p. 0401492739