Palaa listaukseen

Henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuminen on ykkösasia

Maakunta- ja sote-uudistus rakennetaan alueilla. Henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuminen uudistukseen on keskeinen lähtökohta, jotta uudistus onnistuu ja sillä saavutetaan sille asetetut tavoitteet. Yhteistoiminta ja sen erilaiset toteuttamistavat sekä työsuojelu nostettiin henkilöstön siirtoa valmistelevassa työryhmässä keskiöön. Myös osaamisen kehittämiseen ja muutostukeen toivotaan riittävää panostusta.

Henkilöstön siirtoa valmistelevan työryhmän kokouksessa 4.5.2017 jatkettiin työsuunnitelmaan liittyvää yhteistä keskustelua, mietittiin eri valmistelevien toimenpiteiden kiireellisyysjärjestystä sekä alustavaa aikataulutusta. Todettiin, että kokonaisuus rakentuu pala kerrallaan ja eri asioilla on vaikutusta toisiinsa, mikä on huomioitava valmistelussa.

Maakuntaa tärkeä rakentaa vuorovaikutteisesti

Henkilöstön ja työnantajan välisen yhteistoiminnasta kirjattiin työsuunnitelmaan, että sen pitäisi olla mahdollisimman laaja-alaista ja suunnitelmallista sekä riittävän yhdenmukaisiin käytäntöihin perustuvaa. Työryhmä näkee tärkeäksi, että alusta lähtien mahdollistetaan vuorovaikutteisuus, otetaan käyttöön riittävät yhtenäiset lomakkeet sekä kiinnitetään huomiota valmistelun avoimuuteen. Viestinnän osalta nähtiin tärkeäksi, että se on selkeää ja saman sisältöistä.

Työsuojeluorganisaation rakentamiseksi esitetään, että aluksi kootaan yhteen näistä asioista vastaavat henkilöt eri organisaatioista. Yhteisen keskustelun kautta saadaan arvokasta tietoa työsuojelun nykytilasta ja hyvistä käytännöistä, jota voidaan hyödyntää työsuojelun organisoitumisen valmistelussa sekä työsuojelun toimenpideohjelman laatimisessa.

Edellyttää uudenlaista osaamista, muutostukea ja hyvää valmistelua

Maakunnan tehtävien laaja kirjo, tuotannon ja järjestämisen erottaminen sekä uudistukselle asetetut kunnianhimoiset tavoitteet tuovat mukanaan uudenlaisia haasteita henkilöstön osaamiselle. Henkilöstösuunnitelman yhteydessä nähdään tärkeäksi tunnistaa tarvittavat osaamiset sekä luoda menettelytavat, joilla tarvittavaa osaamista arvioidaan, vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan.

Ennen maakuntaan siirtymistä nähtiin tärkeäksi huolehtia riittävästä muutostuesta henkilöstölle. Esityksenä on, että väliaikaishallinnon vaiheessa kartoitetaan muutostuen kattavuus ja käytännöt sekä sovitaan riittävistä yhteisistä periaatteista. Minimivaatimukseksi nähtiin, että jokaisella maakuntaan siirtyvällä on tiedossa, mistä hän saa tietoa uudistuksesta ja mistä hän saa tarvittaessa tukea.

Kokouksen lopuksi työryhmä nosti esille, että huomioiden uudistuksen massiivisuus ja laajuus, henkilöstön siirtoon liittyviin valmistelutehtäviin tarvitaan väliaikaishallinnon vaiheeseen arviolta 3 – 5 henkilön työpanosta.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtajaSoili Vesterinen
soili.vesterinen(at)lpshp.fi

Työryhmän sihteeri Marja Perälä
marja.perala(at)lapinliitto.fi