Palaa listaukseen

Henkilöstö toivoo konkreettista tietoa oman työn tulevaisuudesta

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu teetti sähköisen henkilöstöviestintäkysely loka-marraskuussa 2018. Kyselyn perusteella maakunta- ja sote-uudistuksesta kaivataan konkreettista tietoa. Tulevaan Lapin maakuntaan töihin siirtyvät ihmiset haluavat tietää erityisesti uudistuksen vaikutuksista omaan työpaikkaansa. Myös uudistuksen eteneminen ja aikataulu kiinnostavat vastaajia. Suosituimpia kanavia tiedon äärelle ovat uutiskirje sekä erilaiset info- ja keskustelutilaisuudet. Muutosjohtajan mukaan seuraavien vuosien aikana vaaditaan myös epävarmuuden sietämistä.

Henkilöstöviestintäkyselyyn vastasi 832 tulevan Lapin maakunnan työntekijää. Yhteensä maakuntaan siirtyvää henkilöstöä on noin 8 000. Kyselyssä kartoitettiin uudistuksen ja sen valmistelun näkyvyyttä, vastaajan omaa osallistumista ja vaikuttamista uudistuksen valmistelussa, tiedonsaantia ja viestintäkanavia sekä henkilöstön toiveita viestinnälle tulevaisuudessa. 

 

“Halusimme kyselyllä kartoittaa sisäisen viestinnän nykytilaa ja henkilöstön toiveita muutosviestinnän suhteen. Suuria yleistyksiä kyselyn pohjalta ei voida tehdä, mutta jo näiden vastausten ja lisätiedon ansiosta voimme kehittää uudistuksen henkilöstöviestintää entistä saavutettavammaksi. Uudistuksessa vuorovaikutus ja esimiesten rooli ilmapiirin rakentajana on ratkaisevaa”, pohtii kyselyn tuloksia henkilöstön siirtoa Lapin maakunta- ja sote-uudistuksessa valmisteleva Soili Vesterinen.

 

Puolet vastaajista koki saavansa tietoa uudistuksesta vähintään melko hyvin 

 

Kyselyn vastausten mukaan tiedonsaanti uudistukseen liittyvistä asioista jakaa vastaajat kahtia: 51 % vastaajista kokee saavansa tietoa uudistuksesta melko hyvin tai hyvin ja 49 % melko huonosti tai huonosti. Tiedotuksen toivottaisiin olevan avointa, selkokielistä, konkreettista ja ajankohtaista sekä nykyistä kohdennetumpaa. 

 

Useat vastaajat toivat esiin sen, että tässä vaiheessa kaivattaisiin jo konkreettista tietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista omaan työhön.  

 

”Selkeästi eniten tietoa halutaan uudistuksen käytännön vaikutuksista henkilöstön asemaan. Oman työn kohtalo, henkilöstön sijoittuminen uudessa organisaatiossa sekä palkkaus mietityttävät ihmisiä. Oman organisaation ja työnantajan toivottaisiin viestivän henkilöstön asemasta enemmän”, tiivistää tuloksia viestinnän suunnittelija Jenni Lintula Lapin maakuntavalmistelusta. 

 

Muutosjohtaja Marja Perälä ymmärtää hyvin henkilöstön toiveen: 

 

“Oman työpaikan ja oman työtehtävän tulevaisuus mietityttää meitä kaikkia. Kun valmistelu etenee, henkilöstölle tulee koko ajan lisää konkreettisia vaikuttamisen paikkoja yhteisen työpaikkamme rakentamisessa. Kannustan kaikkia olemaan aktiivisia ja nostamaan esiin niitä parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja organisaatioistanne esimerkiksi valmistelutyöryhmissä tai nykyisten organisaatioiden johdolle, jotka voivat viedä asioita eteenpäin. Meiltä vaaditaan seuraavat vuodet myös epävarmuuden sietämistä. Esimerkiksi tehtävänkuvat tarkentuvat varmasti vasta lähempänä maakunnan aloittamista.” 

 

 

Viestintäkanavista uutiskirje ja kasvokkaiset tapaamiset koetaan toimiviksi  

 

Tietoa saadaan tällä hetkellä eniten muusta mediasta, kuten radiosta ja sanomalehdistä, sekä maakuntavalmistelun henkilöstön uutiskirjeen kautta. Uutiskirjeitä pidetään tärkeimpänä henkilöstöviestinnän tiedonvälityskanavana myös jatkossa. Lisäksi erillisille henkilöstön infotilaisuuksille olisi tarvetta. Sen sijaan valmistelijoiden chat-palvelulle verkossa ei ole tällä hetkellä tilausta kyselyn perusteella. 

 

Lisätietoja 

Henkilöstöviestinnän kyselyn tulokset pdf-muodossa Lapin maakuntavalmistelun verkkosivuilla

 

 

Viestinnän suunnittelija  

Jenni Lintula 
p. 040 661 5611 

jenni.lintula(at)lapinmaakunta.fi 

 

Henkilöstön siirtoon liittyvien asioiden suunnittelija 

Soili Vesterinen 

p.040 660 3124 
soili.vesterinen(at)lapinmaakunta.fi