Palaa listaukseen

Esittelyssä: sote-valmistelijat

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on tehokas sote-tiimi. Heidän tehtävänään on valmistella erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita tulevaan maakuntaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Onko työ tuonut mukanaan yllätyksiä? Mitä terveisiä haluaisit lähettää valmistelulle.

MITÄ SINÄ VALMISTELET LAPIN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSESSA?  

Miia Palo, sote-muutoskoordinaattori:  

Koordinoin kaikkea sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää valmistelua. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen valmistelu, tuotannon organisoituminen ja toiminnan siirtäminen kunnilta maakunnalle ovat suurimmat tehtäväkokonaisuudet.  Nämä pitäisi jäsentää pienemmiksi osatehtäviksi, joita pala tai kaksi kerrallaan otetaan työn alle. Teen tiivistä yhteistyötä muutosjohtajan sekä kaikkien sote-valmistelijoiden mutta myös muun maakuntavalmistelun kanssa. Kunnat ja kuntayhtymät, jotka nyt vastaavat palveluista ovat tärkeä kumppani, jotta toimintaa saadaan vietyä samaan suuntaan jo ennen maakunnalle siirtymistä. 
 

Mirja Kangas, sote-yhdyspintojen suunnittelija:  
Prosessisuunnittelijana sote-yhdyspinnoissa vastaan sote-palveluihin liittyvien yhdyspintojen valmistelusta maakunnan sisällä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Valmistelen yhteistyöhön liittyviä toimintamalleja ja työkäytäntöjä lappilaiset erityisolosuhteet huomioiden. Työhöni sisältyy tehtävien organisointia uudella tavalla eri toimijoiden kanssa yhteistyössä ja sen lisäksi osallistun tarvittaessa myös muuhun sote-valmisteluun. Yhtenä keskeisenä kokonaisuutena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus. 

Teija Moisanen, projektisuunnittelija:  
Sote projektisuunnittelijana työhöni sisältyy projektinhallinnan tehtäviä. Valmistelijana suunnittelen ja aikataulutan palveluryhmien työskentelyä, tuen kokonaisprosessia jäsentämällä ja tuottamalla tietoa valmistelun tarpeisiin. Osallistun myös kansallisiin, maakuntien valmistelua tukeviin verkostoihin, kuten palvelukokonaisuudet ja –ketjut -verkoston työskentelyyn. Toimin tiiviissä yhteistyössä sote-koordinaattori Miian ja toisen vastuuvalmistelijan Mirjan kanssa, sekä sote-suunnittelijoiden ja palveluryhmien kanssa.   

Maritta Rissanen, suunnittelija, erikoissairaanhoito/päivystys/ensihoito:  
Olen suunnittelijana sekä erikoissairaanhoidon että päivystys ja ensihoidon työryhmässä. Tehtävänäni on työstää yhdessä asiantuntijaryhmien kanssa palvelukohtaisia kokonaisuuksia. Toimin tiiviissä yhteistyössä muitten sote valmistelussa mukana olevien kanssa. 

Pertti Virta: suunnittelija, aikuisten palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut  
Toimin aikuisten palvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnittelijana. Yhdyspinnat ja yhteistyö ei rajoitu pelkästään työikäisten aikuisten palveluihin vaan liittyy niin lapsiperheiden kuin Ikäihmisten palveluihin. Tarve palvelulle voi kohdata hetkellisesti ketä vain. Yhteistyö hyvinvointia edistävän työn kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Oleellista on vaikuttaminen asioihin jo varhain matalankynnyksen palveluilla.  Olisi upeaa, jos ihminen apua hakiessaan kokisi olevansa aina oikeassa paikassa. 

Johanna Lohtander, Muutosagentti, I&O-kärkihanke, Ikäihmisten palvelut:  
Työskentelen Ikäihmisten palvelujen alueella ja tavoitteena on saada toimivat ja sujuvat palvelukokonaisuudet ikäihmisille yhdessä työryhmän kanssa. Yhdyspintoja on kaikkiin muihin työryhmiin mm. palveluohjauksen, sote-keskuksen ja kuntoutustyöryhmän kanssa. Suunnittelutehtävässä hyödynnän myös valtakunnallista muutosagenttien verkostoa. Ikäihmisten yhteiskunta on megatrendi ja vaatii kaikilla tasoilla yhteistyötä ja huomiota maakunnassa ja kunnissa.   

Outi Kääriäinen, suunnittelija, perusterveydenhuolto:  
Suunnittelen yhdessä asiantuntijatyöryhmien kanssa sosiaali- ja terveyskeskusten eli tutummin sotekeskusten ja suun terveydenhuollon palveluita Lapin maakuntaan. Nämä palvelut ovat jokaisen maakunnan asukkaan arjessa mukana ja niitä tarvitaan, olipa kyseessä lapsi tai perhe, työtä tekevä aikuinen tai jo työelämästä poisjäänyt tai työelämän ulkopuolelle jäänyt. Palvelut tarjotaan aivan jokaiselle, minkäänlaisista olosuhdetekijöistä riippumatta. Jotta järjestelmästä syntyy tehokas toimijaverkosto, nyt jo suunnitteluvaiheessa tehdään hyvin moniulotteisesti yhteistyötä, niin Lapin maakunnan asukkaiden kuulemisesta aina erityisasiantuntijoiden kanssa käytäviin keskusteluihin.  

 

MITÄ KOKEMUKSIA AJATUKSIA TYÖSSÄSI ON HERÄNNYT? MIKÄ ON YLLÄTTÄNYT? 

Miia:  
Työ on innostavaa ja palkitsevaa, on etuoikeus olla tekemässä uutta ja vaikuttamassa siihen että Lapissa palvelut jatkossakin toimivat. Monessa asiassa on myös kehittämisen paikka. Sote-palvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan laajuisena antaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia, jotka pitää osata käyttää lappilaisten hyväksi. Lapissa on paljon asiantuntemusta valmisteluun.   

Valtakunnan politiikan kiemurat ovat aikamoinen jännitysnäytelmä. Myönteisemmin sen sijaan on yllättänyt tai ainakin ilahduttanut uusien yhteistyötahojen löytyminen ja tietenkin tutustuminen uusiin ihmisiin.  

Mirja:  
Työssäni olen käynyt vilkasta keskustelua eri toimijoiden kanssa. Lapista löytyy valtavasti osaamista ja tietoa, joita tulee käyttää oman maakuntamme hyväksi. UUSI LAPPI -kiertueella olen kohdannut eri puolella Lappia asuvia ihmisiä. Nämä tapaamiset ovat lisänneet märrystäni ja käydyt keskustelut luovat hyvän pohjan viedä valmistelutyötä eteenpäin.  

Teija:  
Meillä on valmistelussa todella paljon asiantuntemusta siihen, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi Lapissa järjestää niin, että ne lähtevät asukkaiden tarpeista ja että niistä muodostuisi yhteensovitettuja, sujuvia ja vaikuttavia palvelukokonaisuuksia ja –ketjuja, mukaan lukien kuntiin jäävät, esim. sivistystoimen ja työllisyyttä tukevat palvelut.  Monialaisissa palveluryhmissä on työskennelty innokkaasti ja tuotettu jo lyhyellä aikavälillä tietoa siitä, mitkä ovat ne kiperimmät kysymykset, mihin valmistelua tulisi ensisijaisesti kussakin palvelukokonaisuudessa, kuten ikäihmisten palvelujen tai lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta ja niiden yhdyspinnoilla suunnata. Etsimme myös ratkaisuja niihin! 

Maritta:  
Työ on erittäin mielenkiintoista ja olen etuoikeutettu saadessani olla mukana luomassa uutta yhteistä maakuntaa. Yhteistyö toisten suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa on erittäin antoisaa. On ollut ilo tutustua uusiin ihmisiin. 

Pertti:  
Työ on kiinnostavaa ja innostavaa. Olen huomannut, että aiemmassa työssäni hankitusta epävarmuuden sietokyvystä on hyötyä, sillä eteen tulee runsaasti yllätyksiä ja asioita ei voi aina ennustaa. 

Koen, että olen mukana suuressa muutoksessa ja miksei myllerryksessäkin. Toiveenani on edistää kaikkien lappilaisten palveluita ja varsinkin sellaisten ihmisten, jotka eivät saa ääntään helposti kuuluviin julkisilla areenoilla. Tärkeä osuus suunnittelussa on asukkailla, kokemusasiantuntijoilla sekä yhdistyksillä ja järjestöillä. 

Yllätyksenä on ollut, kuinka paljon meillä on jo nyt erilaisia toimivia käytäntöjä ympäri Lappia. Ihmisten kanssa keskusteluissa on noussut esiin kysymys, kuinka käytäntöjä voi säilyttää, kehittää ja monistaa kaikkien hyödyksi yhteisessä Lapissa.  

Johanna:  
Ikäihmisten palveluissa on tehty paljon hyvää kehittämistyöstä Lapin maakunnassa ja uusia toimintamalleja otettu käyttöön mm. kotikuntoutus on jalkautunut hienosti kuntiin. Paljon on kuitenkin kehitettävääkin, jotta ikäihmisten arki Lapissa sujuisi turvallisesti   ja arjessa pärjäämistä voitaisiin tukea oikea-aikaisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja etsien.  Kiperiä kysymyksiä on varmasti edessä.  

UUSI LAPPI- kiertue on ollut hyvä tilaisuus kohdata eri-ikäisiä lappilaisia. Mielenkiintoista ja innostavaa olla mukana luomassa uudistuvia palvelukokonaisuuksia yhdessä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa.  

Outi:  
Työ on erittäin antoisaa ja innostavaa, ja on täysin tempaissut mukaansa. Sote-palveluiden kehittämispotentiaalit on tunnistettu ja nyt on näyttöjen aika. Muutos koskee aivan meitä kaikkia kansalaisia ja toivon, että Lapin maakunnan alueella saamme palvelujen käyttäjien tuella luoda vaikuttavat ja parhainta terveyshyötyä tuottavat palvelut.  Olen yllättynyt ainoastaan positiivisesti siitä erityisen innostavasta ilmapiiristä ja hengestä, kuinka meidän yhteistä Lappia rakennetaan.  

 

MITÄ TERVEISIÄ HALUAISIT LÄHETTÄÄ BLOGIN LUKIJOILLE, HENKILÖSTÖLLE TAI LAPPILAISILLE ASUKKAILLE? 

Miia:  
Vaikuttakaa, osallistukaa, äänestäkää ja olkaa mukana tekemässä tästä omaa maakuntaa, jossa kaikki ovat mukana. Pidetään hyvää huolta kaikista – itsestä ja toisistamme! 

Mirja: 
Osallistu ja vaikuta! 

 Teija:  
Onnistumme yhdessä.  

Maritta:  
Esteet on tehty voitettaviksi. Katsotaan yhdessä tulevaisuuteen ja annetaan menneitten olla. Yhteistyöllä onnistumme! 

Pertti:  
Kysymykseni lappilaisille on: ”Kuinka minä voin olla avuksi?” 

Johanna:  
Kaikenikäisten maakunta syntyy yhdessä eli rohkeasti mukaan osallistumaan itselle sopivalla tavalla.   

Outi: 
Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä ja yhdessä tehden me onnistumme. 

 

Haluatko ottaa yhteyttää sote-valmistelijoihimme? Yhteystietomme löydät täältä. Alasivulta löydät myös kaikkien työryhmien jäsenet. Tehemä yhessä!

Kiitos kaikille vastaamaan ehtineille sote-valmistelijoille!