Esivalmistelun selvitystehtävä: Laissa määritellyt siirrettävät tehtävät ja niihin liittyvät sopimukset (pl. sote): tehtävien nykyisen organisoinnin ja resurssoinnin selvittäminen, pohjatietojen kokoaminen ja valmistelu väliaikaiselle valmistelutoimielimelle uuden maakunnan organisoitumisvalmistelua (toiminta- ja taloussuunnitelma, hallintosääntö) varten.

Tiedonkeruu hankinnoista ja sopimuksista

Esivalmistelun aikana kootaan tiedot: 

• hankintojen volyymeistä ja nykyjärjestelyistä
• hankintojen tuki- ja asiantuntijapalveluiden tarpeista
• yhteisesti kilpailutettavista tuotekategorioista ja sopimuksista
• hankinnan ja logistiikan henkilöstöstä
• toimintaan liittyvistä tietojärjestelmistä ja -palveluista sekä
• mahdollisesti siirtyvistä ja siirrettävistä sopimuksista.

Tietojen keruun vastuut, aikataulut ja syntyvät tuotokset

Valmistelua ja siihen liittyvää tiedonkeruuta tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntayhtymien, kuntien, ELY:jen ja pelastuslaitosten hankintatoimen kanssa. Valmistelua ja tiedon keruuta koordinoi valtakunnallisesti asetettu selvityshenkilö.

Tuotoksena syntyvät kootut tiedot sekä olemassa olevista että siirtyvistä hankinnoista ja sopimuksista sekä henkilöstöstä, joka on vastannut nykyisellään hankinnoista ja sopimuksista.