Tietojen kokoaminen maakunnalle siirtyvästä henkilöstöstä tausta-aineistoineen organisaatioittain, pohjatietoja väliaikaisen toimielimen henkilöstön siirtosuunnitelman ja –sopimuksen valmistelua varten.

Henkilöstön osallisuus ja osallistaminen esivalmistelun eri vaiheissa

Henkilöstö on uudistuksen tärkein voimavara. Em. johtuen henkilöstön mukaan ottaminen jo esivalmisteluvaiheessa nähdään erittäin tärkeäksi. Henkilöstön osallisuus ja sitoutuminen uudistukseen ovat toteutuksen ja onnistumisen kannalta koko prosessin ydin

Esivalmistelun aikana kerättävän tiedon kokoamiseen tarvitaan henkilöstön osallistumista

Henkilöstön osallistumista ja asiantuntemusta tarvitaan erilaisten käytännön asioiden valmisteluun koko uudistusprosessin ajan, mutta yhtä tärkeäksi nähdään henkilöstön osallistaminen vuoropuheluun siitä, miten saamme aikaan ajattelutavan muutoksen, joka on tehtävien organisointia tai organisaatiorakennetta huomattavissa määrin haasteellisempi tehtävä.

Vuoropuhelun ja yhteisen osallistamisen kautta tavoitteena on luoda edellytyksiä myönteisen maaperän syntymiselle, joka myöhemmässä vaiheessa mahdollistaa yhteisöllisyyden syntymisen huolimatta pitkistä välimatkoista.

Henkilöstö mukaan kaikkiin esivalmistelun vaiheisiin

Henkilöstö huomioidaan ja heidät kytketään mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla kaikkiin esivalmistelun toimenpiteisiin.

Uudistuksen vision ja tavoitteiden määrittely käynnistetään henkilöstölle suunnatulla arvokyselyllä, jolla kartoitetaan henkilöstön näkemyksiä uudistuksen keskeisistä tavoitteista ja osallistetaan yhteisen arvopohjan ja edelleen uudistuksen yhteisen tavoitetilan määrittelyyn.

Henkilöstöllä on omaan tehtävään liittyvä paras käytännön asiantuntemus ja tästä johtuen tehtävien ja palvelujen nykytilan kuvausten laatimisesta vastaavat ne henkilöt, joiden tehtävistä on kysymys.

Henkilöstön osallistumisen ja osallisuuden muodot ovat erilaisia uudistuksen eri vaiheissa. Henkilöstön osallistumisessa keskeinen tavoite on paitsi tiedollisen osallisuuden karttuminen, myös osallistuminen esivalmisteluun oman organisaation ja tehtävien näkökulmasta.