Meneillään olevan syyskuusta 2016 – heinäkuuhun 2017 kestävän esivalmisteluvaiheen aikana määritellään maakuntauudistuksen alueellinen visio ja tavoitteet, organisoidaan tiedon keruu ja kuvataan maakuntaan siirtyvien palvelujen ja tehtävien nykytila. Samalla kootaan tiedot keskeisistä sidosryhmistä ja selkiytetään työnjakoa alueen kuntien ja lähimaakuntien kanssa.

Tietoa kerätään muun muassa maakuntaan siirtyvästä henkilöstä, omaisuudesta, kiinteistöistä ja toimitiloista valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on, että kaikista uudistuksessa mukana organisaatioista saadaan yhdenmukaiset, luotettavat ja eri maakuntien kesken vertailukelpoiset tiedot.

Esivalmistelu kestää kesäkuun loppuun 2017, jonka jälkeen uuden maakunnan väliaikaishallinto jatkaa valmistelua. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Palvelut ja tehtävät

Esivalmisteluvaiheessa kerätään tietoa väliaikaishallinnolle

Laissa määritellyt siirrettävät tehtävät ja niihin liittyvät sopimukset (pl. sote): tehtävien nykyisen organisoinnin ja resurssoinnin selvittäminen, pohjatietojen kokoaminen ja valmistelu väliaikaiselle valmistelutoimielimelle uuden maakunnan organisoitumisvalmistelua (toiminta- ja taloussuunnitelma, hallintosääntö) varten.

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun tehtäviä ja palveluja koskevan tiedon keruun tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys maakuntauudistuksessa uudelle maakunnalle siirtyväksi esitettyjen tehtävien nykytilasta Lapissa, pois lukien sosiaali- ja terveyspalvelut.

Selvitys laaditaan yhteistyössä alueen kuntien, aluehallintoviraston, pelastuslaitoksen, maakunnan liiton, ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisenä virkatyönä.

Pohjana nykytilan kuvaus

Nykytilan kuvauksen laatimisessa hyödynnetään olemassa olevat verkostot ja foorumit. Tehtävien ja palvelujen nykytilan kuvaukseen ei ole tarkoitus perustaa erillisiä työryhmiä esivalmisteluvaiheessa, vaan kullekin tehtävälle ohjausryhmä nimeää verkostovastaavan (tai -vastaavat). Organisaation nykytilan kuvauksesta vastaa organisaation johto.

Tehtävien nykytilan kuvauksen pohjaksi on valittu maakuntalakiin kirjattu tehtäväluettelo. Näin tehtävänkuvaukset tehdään seuraavien otsikoiden alla:

1) Sosiaali- ja terveyspalvelut
Ei maakuntauudistuksen esivalmistelussa.
2) Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ennaltaehkäisevät palvelut ja asiantuntijapalveluiden tuki kunnille, ennaltaehkäisevä päihdetyö, terveydensuojelu sekä alueellinen alkoholihallinto ja tupakkavalvonta.

3) Alueellinen alkoholihallinto

4) Pelastustoimi

5) Ympäristöterveydenhuolto ja elintarvikevalvonta, eläinten terveys ja hyvinvointi ja sen valvonta.

6) Maatalous ja maaseudun kehittäminen

7) Maataloustuotanto

8) Kalatalous ja vesitalous

9) Aluekehittäminen ja sen rahoitus

10) Koulutustarpeiden ennakointi

11) Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus

12) Kuntien alueiden käyttö ja rakennustoimi

13) Kulttuuriympäristö

14) Liikenne

15) Yksityistiet

16) Liikunnan edistäminen

17) Identiteetti ja elinvoima

18) Kulttuuri

19) Vesihuolto ja vesivarat

20) Vesien merensuojelu sekä merialuesuunnittelu

21) Ympäristötieto

22) Alueellinen varautuminen

23) Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitus

24) Romaniasiat

25)  Alueellisten yhteispalveluiden järjestäminen ja kehittäminen

26) Maakunnan vapaaehtoiset tehtävät

Tukipalvelut ja ICT

Tukipalveluja koskevien tietojen keruu 

Esivalmistelussa tehdään selvitys ja kootaan tiedot toimintaan liittyvistä tukipalveluista kunnissa, jotta myöhemmässä vaiheessa voidaan tehdä päätökset mahdollisista tukipalveluiden jakamisesta kuntien ja maakunnan kesken ja/tai niiden siirtämisestä maakunnille.

Tukipalveluiden siirtämistä koskevat päätökset ja jakaminen tehdään yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Tukipalvelujen osalta selvitetään siirtyviin tehtäviin liittyvät tukipalvelut ja lisäksi muut tukipalvelut, joilla siirtyvillä tehtävillä on rajapintoja tai vaikutuksia.

Tiedonkeruu on käynnistynyt, ensimmäisten kyselyjen määräaika on 2.12.2016.

Sopimukset

Tiedonkeruu hankinnoista ja sopimuksista

Esivalmistelun aikana kootaan tiedot: 

• hankintojen volyymeistä ja nykyjärjestelyistä
• hankintojen tuki- ja asiantuntijapalveluiden tarpeista
• yhteisesti kilpailutettavista tuotekategorioista ja sopimuksista
• hankinnan ja logistiikan henkilöstöstä
• toimintaan liittyvistä tietojärjestelmistä ja -palveluista sekä
• mahdollisesti siirtyvistä ja siirrettävistä sopimuksista.

Tietojen keruun vastuut, aikataulut ja syntyvät tuotokset

Valmistelua ja siihen liittyvää tiedonkeruuta tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntayhtymien, kuntien, ELY:jen ja pelastuslaitosten hankintatoimen kanssa. Valmistelua ja tiedon keruuta koordinoi valtakunnallisesti asetettu selvityshenkilö.

Tuotoksena syntyvät kootut tiedot sekä olemassa olevista että siirtyvistä hankinnoista ja sopimuksista sekä henkilöstöstä, joka on vastannut nykyisellään hankinnoista ja sopimuksista.